امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
دعا و نیایش دربیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی درایران
دعا و نیایش دربیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی درایران تاریخ ثبت : 1393/07/27
طبقه بندي : مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی ,
عنوان مقاله : دعا و نیایش دربیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی درایران
خلاصه مقاله : Prayer in Iranian cancer patients undergoing chemotherapy محبوبه رضایی، محسن ادیب حاج باقری، نیما سید فاطمی، فاطمه حسینی خلاصه بیماری های مزمن مثل سرطان بسیار استرس زا هستند و دعا و نیایش یک استراتژی مقابله ارزشمند برای بیماران مسلمان مبتلا به سرطان است. این مطالعه به منظور بررسیت أثیردعا و نیایش دربیماران مبتلابه سرطان تحت شیمی درمانی درایران انجام شده است. یک بررسی توصیفی مقطعی برروی 360 بیمارمبتلابه سرطان با بیش از 20 سال سن که قادربه خواندن و نوشتن بودندانجام شد. برای جمع آوری دادهها ازپرسشنامه دعا و نیایش مراویگلیا استفاده شده است. میانه نمرات اعمال دعا، تجربه دعا و دیدگاه نسبت به دعا به ترتیب (94.5±12.98)( 51.2±7.49)( 38.2±4.84) بود. میانه همه نمرات (184.05±21.67) بود. رابطه قابل توجهی بین سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با اعمال دعا، تجربهدعاودیدگاهنسبتبهدعامشاهده شد (P⩽0.001). همچنین رابطه ای بین جنسیت و اعمال دعا قابل توجه بود(P⩽0.01). نتیجه گیری خصوصیت های فردی تأثیر قابل توجهی بر روی دعا و نیایش دارد. در این تحقیق بیان می شود که متولیان درمان می توانند با تشویق به دعا و نیایش درمان جامعی را برای این بیماران فراهم آورند. Mahboubeh Rezaei, Mohsen Adib-Haj baghery, Naima Seyed fatemi, Fatemeh Hoseini Summary Chronic illnesses such as cancer are very stressful events and prayer is a valuable coping strategy for Muslim cancer patients.This study was conducted to assess the impact of prayer in Iranian cancer patients undergoing chemotherapy. A descriptive cross sectional survey was conducted on 360 cancer patients over 20 years of age who were able to read and write. Data collection employed Meraviglia's prayer questionnaire. Mean scores of prayer activity, prayer experience and attitude toward prayer were, respectively, (94.5±12.98), (51.2±7.49) and (38.2±4.84). Mean of total scores was (184.05±21.67). Significant relationships were observed between age, marital status and educational level with prayer activity, prayer experience and attitude toward prayer (P⩽0.001). Also the relationship between sex and prayer activity was significant (P⩽0.01). Conclusion Individual characteristics had an important effect on prayer. It is suggested that health care providers can augment holistic care to these patients by encouraging prayer.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1256 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد