محيط زيست

امور محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف افزایش توان و دانش فنی و خود کفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و رهایی از صنعت تک محصولی، با شعار "تلاش، آفرینش، بالندگی" مصمم به توسعه این صنعت استراتژیک در راستای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه می­باشد. لذا در تصمیمات مدیریتی خود جایگاه مهمی برای حفظ محیط زیست لحاظ نموده است، چرا که توسعه بدون توجه به محیط زیست را توسعه ای تک بعدی و آن را ناپایدار و ناکامل می­داند. بدین منظور شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها در صورتی اقدام به احداث واحدهای جدید می نماید که طرح از توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی برخوردار بوده و کلیه جنبه­های زیست محیطی بهداشتی و ایمنی در آن لحاظ شده باشد. ضمن اینکه  مجتمع­های تولیدی نیز جهت بهبود وضعیت و رسیدن به استانداردهای ملی وبین المللی، اقدام به اجرای پروژه­های بسیاری نموده اند و این روند تا رسیدن به سطح کاملا مطلوب ادامه خواهد یافت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تعهد به استفاده بهینه از منابع و انرژی و احترام به حقوق شهروندان، هدف غایی خود را دور ریز صفر(Zero Discharge) به محیط زیست قرار داده و در این راستا تلاشهای فراوانی نموده است.

هدف:

برنامه ریزی، اجراء و کنترل فالیت های محیط زیست در نظام HSE با رویکرد یکپارچه و ترویج فرهنگ زیست محیطی و پایش کلیه فعالیتها از نظر کنترل آلاینده ها و تاثیر هر یک به محیط زیست و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اثرات مخرب فعالیت ها به محیط زیست.

ماموریت ها :

1.      نظارت بر نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست در شرکت و تلاش در جهت تحقق اهداف محیط زیست
2.      ایجاد و برقراری فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی و کنترل آثار زیست محیطی منفی.
3.      ایجاد مکانیزم مدیریت پسماند جهت مدیریت اصولی پسماندها.
4.      ایجاد مکانیزم ارزیابی محیط زیستی طرحها و پروژه ها به منظور حصول اطمینان از تحقق الزامات محیط زیستی.
5.      ایجاد مکانیزم مدیریت تغییر به منظور اطمینان از عدم وجود اثرات محیط زیستی مخرب بر محیط زیست در تغییرات فرآیندی و غیرفرآیندی.
6.      تهیه و تدوین روشها و دستورالعمل های الزام شده در سیستم HSE و نظارت بر اجرای هر یک
7.      ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست در نظام مدیریت HSE
8.      مشارکت در تهیه طرح های مقابله با شرایط اضطراری و نظارت بر اجرای آزمایشی طرح های اضطراری
9.      جمع آوری شواهد عینی جهت بررسی اولیه و ارائه گزارش از علل رخ دادهای محیط زیستی و ارائه پیشنهادات
10.  ایجاد بانک اطلاعات از رویدادها جهت تجزیه و تحلیل های آماری و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
11.  نظارت بر تجهیز مجتمع ها به سیستم های کنترلی و اندازه گیری آلاینده های گازی و آبی
12.  نظارت بر مصرف انرژی جهت حصول اطمینان از رعایت اصل بهینه مصرف
13.  نظارت بر عملکرد محیط زیستی پیمانکاران و ارائه روشهای اجرایی مورد لزوم در جهت تقلیل آثار منفی محیط زیست
14.  نظارت بر کلیه پروژه های اجرایی و اصلاحات در فرایندها جهت اطمینان از رعایت اصول و الزامات محیط زیستی
15.  ایجاد فرایند کنترلی و نظارتی واحدها برای رعایت الزامات و مقررات محیط زیستی
16.  نیازسنجی آموزشی کارکنان و کارآموزان و نظارت بر آموزش و ارائه آگاهی در خصوص موارد محیط زیستی و پیشگیری از آثار سوء عملکرد و فعالیت های آنها
17.  توصیه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و نظارت بر اجرای به موقع و اثربخش
18.  نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
19.  تحقیق در خصوص تکنولوژی های روز و بروز رسانی تکنولوژی های بکار رفته
20.  شناسایی و بروز رسانی قوانین و مقررات و الزامات محیط زیست و نظارت بر اجرای هر یک از سوی کارکنان و پیمانکاران
21.  همکاری در تهیه و انتشار مقالات و خبرنامه های محیط زیستی و تشکیل سمینارهای علمی در امور HSE.