ايمنی

امور ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تولید " پایدار و ایمن " و پیشگیری از حوادث از اهداف اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده که بمنظور دستیابی به این هدف عالی، امور ایمنی و آتش نشانی با درک آرمان و رسالت خود و با اعتقاد به صداقت و وجدان کاری و با باور به اینکه آموزش ، پیشگیری و مهارت، عامل اصلی کاهش مخاطرات در مجتمع های صنعتی می باشد؛وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد ایمنی شرکتها و هلدینگهای صنعت پتروشیمی کشور را بعهده دارد . از آنجائیکه بروز هر حادثه در صنعت علاوه بر صدمات انسانی باعث بروز خسارات مالی ، آسیب به محیط زیست ، آسیب های اجتماعی و حتی خدشه دار نمودن برند و اعتیار شرکتها خواهد شد ، پیشگیری از حوادث از طریق آموزش پرسنل ، بازدید و ممیزی های  دوره ای ، بکارگیری و نظارت بر استانداردهای طراحی ، عملیاتی و ........ جزءماموریت ها و اولویتهای کاری امور ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می شود .


ماموریت ها و مهمترین اولویتهای کاری امور ایمنی و آتش نشانی


1.      تدوین الزامات و آئین نامه های ایمنی حوزه عملیات و پروژه
2.      نظارت بر استانداردهای طراحی وعملیاتی در حوزه ایمنی و آتشنشانی
3.      توانمندسازی و آموزش نیروهای انسانی
4.      برنامه ریزی جهت پیاده سازی استانداردها و الگوهای رایج مدیریت ایمنی صنعتی
5.      تجزیه و تحلیل حوادث صنعتی و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی
6.      نظارت بر انجام مطالعات ارزیابی خطر و ریسک
7.      افزایش فرهنگ ایمنی در بین مدیران و کارکنان
8.      انجام ممیزیهای نظارتی ایمنی در مجتمعهای تولیدی و طرحهای در حال راه اندازی
9.      استقرار سیستم مدیریت ریسک
10.  ارتقاء فرایند کنترل ایمنی عملیات
11.  بهبود و ارتقاء سیستمهای ایمنی و آتش نشانی
12.  کنترل ایمنی خطوط لوله انتقال
13.  ارتقاء فرهنگ ایمنی و تعامل با ذینفعان
14.  تدوین دستورالعمل جامع مدیریت ریسک صنعت پتروشیمی
15.  بازدیدهای نظارتی و میدانی از مجتمع های پتروشیمی
16.  انجام ممیزی ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) طرحهای در حال راه اندازی
17.  نظارت بر مطالعات تجزیه و تحلیل خطر (Hazop Study)،
18.  طراحی شبکه آب آتشنشانی و جانمایی تجهیزات فرآیندی طرحهای پتروشیمی
19.  تدوین راهنما و دستورالعمل های مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
20.  به روز رسانی اطلاعات ایمنی (MSDS) انوع ماده شیمیایی
21.  تدوین و ابلاغ الزامات جدید ایمنی و آتش نشانی در حوزه عملیات تولید و مهندسی ایمنی طراحی
22.  حصول اطمینان از پیاده سازی و اجرای راهنما و دستورالعمل های : ایمنی مخازن نفتی ، ایمنی ساختمان ها ، فوم آتش نشانی
23.  حصول اطمینان از بهسازی و بازسازی سیستمهای اعلان و اطفاء حریق تاسیسات
24.  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مانورهای سراسری در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه 
25.  ممیزی از وضعیت ایمنی و آتشنشانی ساختمانهای اداری صنعت پتروشیمی و تدوین ابلاغیه مربوطه 
26.  ایجاد رقابت مناسب و سازنده در بین مجتمع های پتروشیمی در راستای افزایش هرچه بیشتر تعداد ساعات کاری بدون حادثه.
27.  ارتباط با مدیران و نمایندگان طرحها و پروژه های در دست اجرا به منظور تقویت ارتباطات و توان اجرایی در اجرای موازین ایمنی.
28.  نظارت عالیه بر عملکرد واحدهای آتش نشانی در سایتها و نحوه فعالیت آنها درمواقع اضطراری