مناقصه و مزایدهفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان 2099092052000040)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر مورد تایید سازمان حراست صنعت نفت دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می آید.
 ٠٩:١١ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان ستاد : 2099092052000038 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خريد تجهیزات نگهداری داده (استوریج SAN Storage) اقدام نماید. لذا بدینوسیله ازکلیه شرکت های معتبر دارای گواهی نامه های ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
 ٠٩:٠٠ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای همراه با ارزیابی کیفی (کد فراخوان ستاد:2099092052000035)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام "راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر دارای شرایط ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٤٣ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای همراه با ارزیابی کیفی (کد فراخوان ستاد:2099092052000035)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام "راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای شرایط ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعلام نتایج از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می شود.
 ٠٧:٥٣ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: ۲۰۹۹۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۳4)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ٠٨:٢٨ - يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید ارزیابی کیفی انتخاب مشاور (کد فراخوان ستاد: 2099092052000033)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور واجد صلاحیت جهت "نظارت بر احداث خط انتقال برق 33 کیلو ولت به ایستگاه تقویت فشار سیاه مکان (CS02) به صورت EPCC"واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٨:١٦ - يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000031)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " رنگ آمیزی خطوط و سازه-های فلزی یال غربی بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید.
 ٠٩:٥٠ - شنبه ٣ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب مشاور به منظور "انجام مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC جهت احداث ایستگاه بارگیری متمرکز محصولات مایع پتروشیمی در منطقه عسلویه"
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت و قیمت (QCBS) اقدام نماید.
 ٠٧:٥٦ - يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2099092052000028)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می ‏آید.
 ٠٨:٢٨ - دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000026 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعلام نتایج از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می شود.
 ٠٨:١٢ - شنبه ٥ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>