فرایند صدور موافقت اصولی اولیه برای طرحهای پتروشیمی

 

 

مرحله اول: ارائه درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت متقاضی و ارسال مدارک و مستندات زیر

 • مدارک برابر اصل شده شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت و شرکت های سهامدار
 • مدارک و مستندات سابقه اجرایی متقاضی در زمینه فعالیت مشابه طرح مورد درخواست
 • طرح کسب و کار اولیه (Preliminary Business Plan) و گزارش مطالعات امکان سنجی طرح (F.S)
 • برنامه نحوه تامین منابع مالی طرح (Finance Package)

مرحله دوم: ارزیابی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضی

 • احراز صلاحیت شرکت متقاضی از نظر حقوقی و...
 • ارزیابی F.S و طرح کسب و کار اولیه
 • بررسی امکان تخصیص خوراک
 • احراز توانمندی مالی شرکت متقاضی
 • احراز توانمندی فنی و اجرایی شرکت متقاضی
 • اخذ استعلام های  لازم از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط

مرحله سوم: اخذ نظر هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح

 • ارائه گزارش نتایج ارزیابی های فنی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی شرکت متقاضی به هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • اعلام موافقت اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرای طرح به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
 • صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه رسیدگی توانمندی مالی سرمایه گذاری

جهت ورود به خدمت سرمایه گذاری اینجا را کلیک کنید.