اعضای هیئت مدیره

   

   
   

بهزاد محمدی

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

 88066254(021)

   
 

 
 

عبدالحسین بیات

 عضو هیأت مدیره و مشاور مدیرعامل

88601270 (021)

 

مریم مشایخی

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی

88059752 (021)

 

اسمعیل قنبری

عضو هیأت مدیره و مدیر توسعه منابع انسانی

88066396 (021)

 

علي محمد بساق زاده

عضو هیأت مدیره و مشاور مدیرعامل

84992521 (021)