دسترسی سریع
هوالشافی

نکات قابل توجه در مورد باز پرداخت هزینه های درمانی بیمه تکمیلی :

 

الف ) هزینه های سرپایی پاراکلینیکی :

-        ارائه اصل دستور پزشک مبنی بر انجام خدمات پزشکی تشخیصی به همراه اصل رسید مراکز تشخیصی ممهور به مهر مراکز مذکور

-        در صورت استفاده از دفترچه بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و...، ارائه نسخه دوم ، ممهور به مهر پزشک

-        نسخ و اسناد درمانی باید با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ مراجعه به صورت خوانا و بدون قلم خوردگی و با یک خط و یک رنگ باشند.

-        اقدامات انجام شده توسط پزشک ( بعنوان مثال گرفتن نوار قلب در مطب و...) بصورت کامل و با ذکر قیمت درج گردد.

-        در صورتی که اقداماتی مانند  فیزیوتراپی طی چندین جلسه انجام شده باشد، ذکر تاریخ هر جلسه و مبلغ مربوطه بصورت مجزا ضروری است.

-        در مواردی که تکه برداری ( بیوبسی ) انجام شده است ، تصویر گزارش آزمایشگاه آسیب شناسی ضمیمه گردد.

ب) هزینه های بیمارستانی

1) با استفاده از معرفی نامه بیمه گر:

جهت استفاده از تسهیلات بیمه درمان تکمیلی در موارد بیمارستانی ، مراحل دریافت معرفی نامه به شرح ذیل می باشد:

-        ارائه دستور پزشک مبنی بر بستری در بیمارستان ، با ذکر نام و نام خانوادگی بیمار ، نوع بیماری و تاریخ بستری ، به امور خدمات درمانی

-        تکمیل فرم مربوطه و تائید امور خدمات درمانی

-        مراجعه جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر:

خیابان شهید قرنی بعد از خیابان شهید کلانتری نرسیده به پل کریمخان زند ساختمان شماره 2 شرکت سهامی بیمه البرز ، اداره خسارت قراردادهای بیمارستانی

 

2) بدون استفاده از معرفی نامه:

-ارائه اصل صورتحساب بیمارستان به همراه ریز کلیه موارد مندرج درآن شامل ریز آزمایشات انجام شده ،رادیوگرافی ،...و ریز داروهای مصرفی در بخش و اتاق عمل

- ارائه اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و اعمال انجام شده با قید تاریخ بستری و ترخیص

- ارائه تصویر برابر اصل شده کلیه اوراق پرونده بیمارستان شامل شرح عمل ،سیر بیماری و...

اسناد بیمارستانی حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ بستری و با درج شماره اصلی و فرعی بیمه شه در بالای هر یک از نسخ قابل پذیرش می باشد.