خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون

محل مجتمع : اهوازو منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 102/5 هکتار (9/5 هکتار در کیلومتر 15 جاده اهواز ـ ماهشهر در منطقه کریت کمپ اهواز و 93 هکتار در ماهشهر در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)

سال تأسیس: 1377

مالکیت: سرمایه گذاری سهام عدالت 30 درصد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 23/5 درصد، صندوق بازنشستگی نفت 6/17درصد، سایر سهامداران 28/9 درصد

سرمایه: 4/000/000/000/000

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 50001- EFQM

کاربردهای اصلی محصولات: محصولات این مجتمع به‌عنوان ماده اولیه برای تولید انواع پلاستیک‌ها ( روکش کابل، انواع نوار و فیلم، جعبه‌های نوشابه، جلد باتری خودرو، ظروف مایعات، وسایل پزشکی، لوله انتقال مواد و ... ) و همچنین به‌عنوان خوراک واحد‌های پایین دستی، تولید ضد زنگ، ضد یخ خودرو، صنایع نساجی و الیاف مصنوعی، چسب، عایق‌های الکتریکی، جوهر چاپ، صنایع آرایشی و ... به کار می‌رود.

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2KrYp9mGINmIINiz2Ybar9uM2YYmenduajvYqtixKCtDMik8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzE5MDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9qv2KfYsiDYt9io24zYuduMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvZhNuM2YbYr9mHINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4xMTAwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvYp9iq2KfZhiDZiCDZh9uM2K/YsdmIJnp3bmo72qnYsdio2YYmenduajvZh9in24wg2LPZhtqv24zZhiZ6d25qO9iq2LE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9mE24zZhtiv2Ycg2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A7ODU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9m+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4yMDAmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwO9in2KrYp9mGINmIINmH24zYr9ix2Ygmenduajvaqdix2KjZhiZ6d25qO9mH2KfbjCDYs9mG2q/bjNmGJnp3bmo72KrYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72YTbjNmG2K/ZhyDYotmE2YXYp9mGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDs4NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72KjYsdi02YfYp9uMINiz2Ycg2qnYsdio2YbZhyDZiCDYs9mG2q/bjNmGINiq2LE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjE2OCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtin2YYg2Ygg2YfbjNiv2LHZiCZ6d25qO9qp2LHYqNmGJnp3bmo72YfYp9uMINiz2Ybar9uM2YYmenduajvYqtixPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvZhNuM2YbYr9mHINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwOzg1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvYqNmG2LLbjNmGINm+24zYsdmI2YTbjNiyPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij44MyZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtin2YYg2Ygg2YfbjNiv2LHZiCZ6d25qO9qp2LHYqNmGJnp3bmo72YfYp9uMINiz2Ybar9uM2YYmenduajvYqtixPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4mbmJzcDvZhNuM2YbYr9mHINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPiZuYnNwOzg1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEJnp3bmo72YfYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NDQzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGINmIINin2qnYs9uM2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LTZhCDZh9mE2YbYrzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+ODU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjMwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYp9iy2YQg2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+ODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KjZiNiq2YYg2YAgMTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72YjYp9ix2K/Yp9iqINmAINm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KzZhTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2Kfaqdiz24zamNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yNzQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmI2KfYrdivINis2K/Yp9iz2KfYstuMINmH2YjYpyAv2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZgdis2LE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDhweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDhweDsiPtm+2LHZiCZ6d25qO9m+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ4cHg7Ij4xMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDhweDsiPtmI2KfYsdiv2KfYqiDZgCDZhdis2KrZhdi5Jnp3bmo72YfYp9uMINiv2KfYrtmE24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9qv2KfYsiDYutmG24w8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjE5MDAmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9qp2KfYsdiu2KfZhtmHJnp3bmo72YfYp9uMINqv2KfYsiDZiCDar9in2LIg2YXYp9uM2Lkg2YXZhtin2LfZgiDZhtmB2Kog2K7bjNiyINiu2YjYstiz2KrYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه هفدهم، پلاک 2 1466883855

صندوق پستی :

تلفن: 86759- 021

فکس: 86759105- 021

آدرس و کدپستی مجتمع : بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2 - 6353169311

تلفنخانه: 06152295118

تلفکس: 06152295011

وبسایت: www.mpc.ir

ایمیل: pr@mpc.ir

صندوق پستی : 668