خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی رازی

شرکت پتروشیمی رازی

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 100 هکتار

سال تأسیس: 1344

مالکیت: گوبرفابریقالاری ترک آمونیم 47/81 درصد، سهامی بازرگانی و محصولات پتروشیمی گاز انرژی آسیا 23/91 درصد، سایر سهامداران 28/28 درصد

سرمایه: 2/800/000/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 29001 - EFQM

کاربردهای اصلی محصولات: آمونیاک: تولید کودهای شیمیایی و سیال مبرد اوره: کودشیمیایی ـ رزین اوره فرم آلدئید و ملامین گوگرد: تولید اسید سولفوریک و مواد اولیه تولید ترکیبات گوگردی اسیدسولفوریک: کاربرد در صنایع شیمیایی و تولید اسید فسفریک دی آمونیوم فسفات: کودشیمیایی اسید فسفریک: تولید کود دی آمونیوم فسفات و مصارف صنعتی

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2K7ZiNix2KfaqSDZhdi12LHZgduMPC90aD4KPHRoPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aD7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2LPbjNivINiz2YjZhNmB2YjYsduM2qkgKNmI2KfYrdivMdmIMik8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MzEzJnRpbWVzOzI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/ZiNqv2LHYryDZhdin24zYuTwvdGQ+Cjx0ZD5TSU0tQ0hFTTwvdGQ+Cjx0ZD4xMzU2PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYs9uM2K8g2YHYs9mB2LHbjNqpPC90ZD4KPHRkPjI1NTwvdGQ+Cjx0ZD7Yp9iz24zYryDYs9mI2YTZgdmI2LHbjNqpINmIINiu2KfaqSDZgdiz2YHYp9iqPC90ZD4KPHRkPlBSQVlPTjwvdGQ+Cjx0ZD4xMzQ5PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+REFQICjZiNin2K3YrzEpPC90ZD4KPHRkPjIxMDwvdGQ+Cjx0ZD7Yp9iz24zYryDZgdiz2YHYsduM2qkg2Ygg2KLZhdmI2YbbjNin2qk8L3RkPgo8dGQ+VC5WLkE8L3RkPgo8dGQ+MTM0OTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPkRBUCAo2YjYp9it2K8yKTwvdGQ+Cjx0ZD4yNDA8L3RkPgo8dGQ+2KfYs9uM2K8g2YHYs9mB2LHbjNqpINmIINii2YXZiNmG24zYp9qpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4xMzY5PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfZiNix2Yc8L3RkPgo8dGQ+NTk0PC90ZD4KPHRkPtii2YXZiNmG24zYp9qpINmIINiv24wmenduajvYp9qp2LPbjNivINqp2LHYqNmGPC90ZD4KPHRkPkguRi5UICsgU1RBTUlDQVJCT048L3RkPgo8dGQ+MTM2OTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtii2YXZiNmG24zYp9qpICjZiNin2K3YrzEpPC90ZD4KPHRkPjMzMDwvdGQ+Cjx0ZD7ar9in2LIg2LfYqNuM2LnbjDwvdGQ+Cjx0ZD5LRUxJT0dHPC90ZD4KPHRkPjEzNDk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7YotmF2YjZhtuM2KfaqSAo2YjYp9it2K8yKTwvdGQ+Cjx0ZD4zMzA8L3RkPgo8dGQ+2q/Yp9iyINi32KjbjNi524w8L3RkPgo8dGQ+S0VMSU9HRzwvdGQ+Cjx0ZD4xMzU2PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KLZhdmI2YbbjNin2qkgKNmI2KfYrdivMyk8L3RkPgo8dGQ+Njc2LzU8L3RkPgo8dGQ+2q/Yp9iyINi32KjbjNi524wg2Ygg2YfbjNiv2LHZiNqY2YY8L3RkPgo8dGQ+QU1NT05JQSBDQVNBTEU8L3RkPgo8dGQ+MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9qv2Yjar9ix2K88L3RkPgo8dGQ+NTM4LzcmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/Yp9iyINiq2LHYtDwvdGQ+Cjx0ZD5QQUxQSFBBUlNPTlM8L3RkPgo8dGQ+MTM0OTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7ZhdmC2K/Yp9ixPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvar9in2LIg2KrYsdi0PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzE2OTXZhduM2YTbjNmI2YYg2YXYqtixINmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9mEPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9qG2KfZhyZ6d25qO9mH2KfbjCDar9in2LIg2KrYsdi0INmF2LPYrNivINiz2YTbjNmF2KfZhjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwOyZuYnNwOyDar9in2LIg2LfYqNuM2LnbjDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMTcz2YXbjNmE24zZiNmGINmF2KrYsSDZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfZhDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYtNix2qnYqiDZhdmE24wg2q/Yp9iyINin24zYsdin2YY8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yp9iz24zYryDZgdiz2YHYsduM2qk8L3RkPgo8dGQ+MTIw2YfYstin2LEg2KrZhiDYr9ixINiz2KfZhDwvdGQ+Cjx0ZD7YtNix2qnYqiDYotix24zYpyDZgdiz2YHYsduM2qkgLSDZiNin2LHYr9in2Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Zh9uM2K/YsdmI2pjZhiAo2KLZhdmI2YbbjNin2qkgMyk8L3RkPgo8dGQ+OTDZh9iy2KfYsSDYqtmGINiv2LEg2LPYp9mEPC90ZD4KPHRkPtmF2YbYt9mC2Ycg2YjbjNqY2Ycg2KfZgtiq2LXYp9iv24wg2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، نبش کوچه بهادری، پلاک 101، طبقه 4- 1585967111

صندوق پستی :

تلفن: 88825977-021

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع : بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 5، آژانس پستی113

تلفنخانه: 18و41517-523-۰۶۱

تلفکس: 97و2096-5226-061

وبسایت: www.razip.com

ایمیل: info@razip.com

صندوق پستی :