خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 34 هکتار

سال تأسیس: 1381

مالکیت: شرکت پتروشیمی بندر امام 40/82 درصد، شرکت کماتور سوئد30/61درصد، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی 20/41درصد، شرکت بازرگانی پتروشیمی 8/16درصد

سرمایه:

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: ماده اولیه تولید انواع پلی اورتان‌ها، صنایع ساختمان، صنایع خودروسازی، عایق‌کاری، سقف‌های کاذب، اسفنج‌ها، قطعات یخچال، چسب‌ها

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LXYp9it2Kgg2YTbjNiz2KfZhtizPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7VERJPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs0MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72q/Yp9iyINqp2YTYsdiMIENP2Iwg2YfbjNiv2LHZiNqY2YYg2KrZiNmE2YjYptmG2Iwg2KfYs9uM2K8g2YbbjNiq2LHbjNqpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7IiByb3dzcGFuPSIzIj4mbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDvaqdmF2KfYqtmI2LE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzEzODc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2LPYryDaqdmE2LHbjNiv2LHbjNqpICgzM9iv2LHYtdivKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MTE2LzQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9qv2KfYsiDaqdmE2LHYjCBDT9iMINmH24zYr9ix2YjamNmGINiq2YjZhNmI2KbZhtiMINin2LPbjNivINmG24zYqtix24zaqTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MTM4NzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KLYqCDamNin2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72LPZiNivINiz2YjYsiDYotmI2LEg2Iwg2qnZhNixPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDsxMzg3PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iz24zYryDZhtuM2KrYsduM2qk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjkzLzU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2YXZiNmG24zYp9qpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzOTA8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJsZS1yZXNwb25zaXZlIj4KPHRhYmxlIGNsYXNzPSJ0YWJsZSB0YWJsZS1zdHJpcGVkIHRhYmxlLWNvbmRlbnNlZCI+Cjx0aGVhZD4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zhtin2YUg2YXYrdi12YjZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LjYsdmB24zYqiDYp9iz2YXbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2K7ZiNix2KfaqSDZhdi12LHZgduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtiz2KfZhCDYqNmH2LHZhyZ6d25qO9io2LHYr9in2LHbjDwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDtNREk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzQwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYqNmG2LLZhtiMINqv2KfYsiDaqdmE2LHYjCDYs9mI2K88L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogMTQ3cHg7IiByb3dzcGFuPSIzIj4mbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDvaqdmF2KfYqtmI2LHYs9mI2KbYrzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72YHYsdmI2LHYr9uM2YYgOTU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2LPbjNiv2qnZhNix24zYr9ix24zaqSAoMzPYr9ix2LXYryk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjczJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvar9in2LIg2qnZhNix2Iwg2LPZiNivPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvZgdix2YjYsdiv24zZhiA5NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KLYqCDamNin2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Mi81Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvar9in2LIg2qnZhNix2Iwg2LPZiNivPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvZgdix2YjYsdiv24zZhiA5NTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KrZiNmE2YjYptmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzI1LzI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmG2K/Ysdin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72qnZhNixPC90ZD4KPHRkPjYwLzUmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYp9ix2YjZhtivPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2YfbjNiv2LHZiNqY2YY8L3RkPgo8dGQ+ODwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmB2YYmenduajvYotmI2LHYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Q088L3RkPgo8dGQ+MjQvODwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmB2YYmenduajvYotmI2LHYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KLZhdmI2YbbjNin2qk8L3RkPgo8dGQ+MTcvMTwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINix2KfYstuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2LPZiNiv2LPZiNiy2KLZiNixIDUvNDjYr9ix2LXYrzwvdGQ+Cjx0ZD40Mi83PC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2KfYsdmI2YbYrzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmB2LHZiNmF2KfZhNiv2KbbjNivICjZgdix2YXYp9mE24zZhiAzN9iv2LHYtdivKTwvdGQ+Cjx0ZD4xNC84PC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2LTZh9uM2K/Ysdiz2YjZhNuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KjZhtiy2YY8L3RkPgo8dGQ+Mjg8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmI2LnZhNuMINiz24zZhtinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYs9uM2K/Ys9mI2YTZgdmI2LHbjNqpPC90ZD4KPHRkPjAvNzwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINix2KfYstuMPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک، کوچه خلیل زاده، شماره17 - 6358159385

صندوق پستی : 5555/ 15875

تلفن: 88786992- 021

فکس: 88777506- 021

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2 - 6358159385

تلفنخانه: 06152122118

تلفکس: 06152122025

وبسایت: www.krnpc.com

ایمیل: info@krnpc.ir

: