خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی فجر

شرکت پتروشیمی فجر

محل مجتمع : سایت چهار و سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 54 هکتار

سال تأسیس: 1378

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5/60 درصد، شرکت کارگزاری سهام عدالت 30 درصد، سایر سهامداران 5/9 درصد (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.)

سرمایه: 6,500,000,000,000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- IMS - OHSAS 18001- ISO 16001 - EFQM

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LXYp9it2Kgg2YTbjNiz2KfZhtizPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KjYsdmCICjYtNix2KfbjNi3INi32LHYp9it24wpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDtNVyAxNDgzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvar9in2LIg2LfYqNuM2LnbjCDZgCDar9in2LLZiNim24zZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLZhNiz2KrZiNmFPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNiu2KfYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+VC9oIDE3ODg8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2KggRE08L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiIHJvd3NwYW49IjUiPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxiciAvPihBaXIgUHJvZHVjdCAoVHJhaW4gMS4yKSk8YnIgLz4oQWlyIExpcXVpZChUcmFpbiAzKSk8L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7IiByb3dzcGFuPSI1Ij4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD4xMzgxOlRyYWluICgxLjIpPGJyIC8+MTM4NTpUcmFpbiAoMyk8L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2LLYqijar9in2LIpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5OTTMvaCA1MTAwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YfZiNinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iy2Koo2YXYp9uM2LkpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5UL2ggMzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YfZiNinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9qp2LPbjNqY2YYo2q/Yp9iyKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Tk0zL2ggNDA1MDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYpzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2Kfaqdiz24zamNmGKNmF2KfbjNi5KTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+VC9oIDQyPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mI2Kc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9uMINin2KjYstin2LEg2K/ZgtuM2YI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk5NMy9oIDQyNTAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mI2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiIHJvd3NwYW49IjIiPihBaXIgUHJvZHVjdCk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiIHJvd3NwYW49IjIiPjEzODE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9uMINiz2LHZiNuM2LM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk5NMy9oIDMxNTAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mI2Kc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2LHar9mI2YYo2YXYp9uM2LkpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5LZy9oIDM3NTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YfZiNinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4oQWlyIExpcXVpZCAoVHJhaW4gMzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCAoUi5PKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7TTMvaCAxMDUzMCAmbmJzcDsmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2Kgg2LPYsdmI24zYszwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyIgcm93c3Bhbj0iNyI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PGJyIC8+KFZhdGVjaCk8L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyIgcm93c3Bhbj0iNyI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PGJyIC8+MTM4NTwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioIChELk0pPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5NMy9oIDM0MzAgJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioIFJPPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioINiz2LHZiNuM2LM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk0zL2ggODAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioINqp2YTYp9ix24zZgdin24zYrzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KLYqCDaqdmE2KfYsduM2YHYp9uM2K88L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO00zL2ggMTY4MDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9ii2Kgg2LHZiNiv2K7Yp9mG2Ycg2qnYp9ix2YjZhjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDYoti02KfZhduM2K/ZhtuMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5NMy9oIDQ1MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrtmE2YjYtyDYotioIERNK1JPPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioINiu2YjYsdin2qkg2KjZiNuM2YTYsSZ6d25qO9mH2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk0zL2ggMjc4NDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCAmbmJzcDtETTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDYotiq2LQg2YbYtNin2YbbjDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+TTMvaCAxNDYzMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDaqdmE2KfYsduM2YHYp9uM2K8gJm5ic3A7RE08L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

کاربردهای اصلی محصولات:

PHA+2KrYp9mF24zZhiDYs9ix2YjbjNizINmH2KfbjCDYrNin2YbYqNuMINmF2YjYsdivINmG24zYp9iyINmF2KzYqtmF2Lkg2YfYp9uMINiq2YjZhNuM2K/bjCDZhdmG2LfZgtmHPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJsZS1yZXNwb25zaXZlIj4KPHRhYmxlIGNsYXNzPSJ0YWJsZSB0YWJsZS1zdHJpcGVkIHRhYmxlLWNvbmRlbnNlZCI+Cjx0aGVhZD4KPHRyPgo8dGg+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoPtmH2LLYp9ix2KrZhi8g2LPYp9mEPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotioINiu2KfZhSAo2LHZiNiv2K7Yp9mG2Ycg2qnYp9ix2YjZhik8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NzAwMNmF2KrYsSDZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfYudiqPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9iz2KfYstmF2KfZhiDYotioPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/Yp9iy2LfYqNuM2LnbjDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMiDZhduM2YTbjNmI2YYmenduajvZhdiq2LHZhdqp2LnYqCDYr9ixINix2YjYsjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYtNix2qnYqiDZhdmE24wg2q/Yp9iyPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- خيابان خالد اسلامبولي- خيابان وزرا- کوچه پنجم- پلاک 22 - ساختمان شرکت ملي صنايع پتروشيمي- طبقه 2- واحد 9- پتروشيمي فجر - 1513643911

صندوق پستی :

تلفن: 021-88712948

فکس: 021-88554776

آدرس و کدپستی مجتمع : بندرامام خميني(ره)- منطقه ويژه اقتصادي- سايت 2 - 6357136345

تلفنخانه: 061- 52171118

تلفکس: 061-52121511 / 061-52121599

وبسایت: www.fajrco.com

ایمیل: info@fajrco.com

صندوق پستی : 117