خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 55 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: نویدزرشیمی20 درصد، بانک رفاه کارگران 51/75 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 10/85 درصد، صادرفر 10/19درصد، سایر سهامداران 7/25 درصد (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است)

سرمایه: 3/600/000/000/000

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- EFQM ISO 29001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 50001/2012

کاربردهای اصلی محصولات: پلی اتیلن سنگین در انواع گریدها: ساخت لوله، کابل، کیسه‌های متنوع پلاستیکی و بشکه‌های حمل موادشیمیایی و غذایی پلی اتیلن سبک خطی در انواع گریدها: استفاده در ساخت کیسه‌های بسته‌بندی، فیلم، پوشش حوضچه‌های آب و فاضلاب، ظرف‌های روغن، شیر و آبمیوه، بشکه‌های مواد شیمیایی پلی اتیلن سبک در گریدهای مختلف: استفاده در ساخت پوشش کابل، انواع بسته‌بندی‌های کوچک، ساخت فیلم‌های سخت، استفاده‌های عمومی در ساخت فیلم‌های مختلف بوتادین: استفاده در ساخت لاستیک مصنوعی و دیگر پلیمرهای مقاوم

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LXYp9it2Kgg2YTbjNiz2KfZhtizPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7NTIwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDI0NXB4OyIgcm93c3Bhbj0iNSI+Jm5ic3A7CjxwPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDxiciAvPtin2KrYp9mGINmAINqv2KfYsiDZhdin24zYuSDYsdin2YHbjNmG24zYqiDZgDwvcD4KPHA+2KjYsdi0INiz2KjaqSDYqNmI2KrYp9mGINmAINm+2YbYqtin2YY8L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhNuM2YbYr9mHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtix2YjZvtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTU0PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhNuM2YbYr9mHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNix2LQg2obZh9in2LEg2qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTA1PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhNuM2YbYr9mHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNmG2LLbjNmGINm+24zYsdmI2YTbjNiyPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzQvNTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTbjNmG2K/ZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbZgdiqINqp2YjYsdmHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yMy81PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhNuM2YbYr9mHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNmI2KrZhiDZgDE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5JRlA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjE0MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YfZiNiu2LPYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4MTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2LPYqNqpINiu2LfbjDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MjYwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij5Jbm5vdmVuZSkgQi5QKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2LPYqNqpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4zMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2KfYstmEPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg5PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYqNmI2KrYp9iv24zZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NTEmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9io2LHYtCDahtmH2KfYsSDaqdix2KjZhtmHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhNmI2LHar9uMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHbjNmG24zYqiDahtmH2KfYsdqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjUyPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNix2LQg2obZh9in2LEg2qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTZiNix2q/bjDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzIzMzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmG2K/Ysdin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHbjNmG24zYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MjEwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YbYr9ix2KfZhdin2YU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2YjYqtin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjExNzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmG2K/Ysdin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHbjNmG24zYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTk5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YjYudmE24wg2LPbjNmG2Kc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2LHYtCZ6d25qO9mH2KfbjCDYs9io2qk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjM1MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmI2LnZhNuMINiz24zZhtinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZvtmG2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yMTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmI2LnZhNuMINiz24zZhtinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ar9in2LIg2YXYp9uM2Lk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjM5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YjYudmE24wg2LPbjNmG2Kc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIxMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LHbjNmG2q8g2KfYqtuM2YTZhiDZhdmG2LfZgtmHPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، فلامک شمالی، نبش کوچه دوم، پلاک 17 - 1467715143

صندوق پستی :

تلفن: 84247000 - 87750-021

فکس: 88365778-021

آدرس و کدپستی مجتمع : بندر امام، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 - 6357175139

تلفنخانه: 114-06152174072

تلفکس:

وبسایت: www.akpc.co.ir

ایمیل: info@akpc.ir

: