خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر)

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 55 هکتار

سال تأسیس: 1377

مالکیت: نویدزرشیمی20 درصد، بانک رفاه کارگران 51/75 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 10/85 درصد، صادرفر 10/19درصد، سایر سهامداران 7/25 درصد (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است)

سرمایه: 3/600/000/000/000

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 50001- ISO 9001- EFQM ISO 29001- ISO 14001- OHSAS 18001- ISO 50001/2012

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

کاربردهای اصلی محصولات:

PHA+2b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2LPZhtqv24zZhiDYr9ixINin2YbZiNin2Lkg2q/YsduM2K/Zh9inOiDYs9in2K7YqiDZhNmI2YTZh9iMINqp2KfYqNmE2Iwg2qnbjNiz2YcmenduajvZh9in24wg2YXYqtmG2YjYuSDZvtmE2KfYs9iq24zaqduMINmIINio2LTaqdmHJnp3bmo72YfYp9uMINit2YXZhCDZhdmI2KfYr9i024zZhduM2KfbjNuMINmIINi62LDYp9uM24w8L3A+CjxwPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2KjaqSDYrti324wg2K/YsSDYp9mG2YjYp9i5INqv2LHbjNiv2YfYpzog2KfYs9iq2YHYp9iv2Ycg2K/YsSDYs9in2K7YqiDaqduM2LPZhyZ6d25qO9mH2KfbjCDYqNiz2KrZhyZ6d25qO9io2YbYr9uM2Iwg2YHbjNmE2YXYjCDZvtmI2LTYtCDYrdmI2LbahtmHJnp3bmo72YfYp9uMINii2Kgg2Ygg2YHYp9i22YTYp9io2Iwg2LjYsdmBJnp3bmo72YfYp9uM2LHZiNi62YbYjCDYtNuM2LEg2Ygg2KLYqNmF24zZiNmH2Iwg2KjYtNqp2YcmenduajvZh9in24wg2YXZiNin2K8g2LTbjNmF24zYp9uM24w8L3A+CjxwPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2KjaqSDYr9ixINqv2LHbjNiv2YfYp9uMINmF2K7YqtmE2YE6INin2LPYqtmB2KfYr9mHINiv2LEg2LPYp9iu2Kog2b7ZiNi02LQg2qnYp9io2YTYjCDYp9mG2YjYp9i5INio2LPYqtmHJnp3bmo72KjZhtiv24wmenduajvZh9in24wg2qnZiNqG2qnYjCDYs9in2K7YqiDZgduM2YTZhSZ6d25qO9mH2KfbjCDYs9iu2KrYjCDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyZ6d25qO9mH2KfbjCDYudmF2YjZhduMINiv2LEg2LPYp9iu2Kog2YHbjNmE2YUmenduajvZh9in24wg2YXYrtiq2YTZgTwvcD4KPHA+2KjZiNiq2KfYr9uM2YY6INin2LPYqtmB2KfYr9mHINiv2LEg2LPYp9iu2Kog2YTYp9iz2KrbjNqpINmF2LXZhtmI2LnbjCDZiCDYr9uM2q/YsSDZvtmE24zZhdix2YfYp9uMINmF2YLYp9mI2YU8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9InRhYmxlLXJlc3BvbnNpdmUiPgo8dGFibGUgY2xhc3M9InRhYmxlIHRhYmxlLXN0cmlwZWQgdGFibGUtY29uZGVuc2VkIj4KPHRoZWFkPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YuNix2YHbjNiqINin2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzUyMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiAyNDVweDsiIHJvd3NwYW49IjUiPiZuYnNwOwo8cD48YnIgLz7Yp9iq2KfZhiDZgCDar9in2LIg2YXYp9uM2Lkg2LHYp9mB24zZhtuM2Kog2YA8L3A+CjxwPtio2LHYtCDYs9io2qkg2KjZiNiq2KfZhiDZgCDZvtmG2KrYp9mGPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTbjNmG2K/ZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjE1NDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTbjNmG2K/ZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYsdi0INqG2YfYp9ixINqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEwNTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTbjNmG2K/ZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZhtiy24zZhiDZvtuM2LHZiNmE24zYsjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM0LzU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmE24zZhtiv2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmG2YHYqiDaqdmI2LHZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MjMvNTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTbjNmG2K/ZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZiNiq2YYg2YAxPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+SUZQPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzgxPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xNDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYrtiz2Ko8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2KjaqSDYrti324w8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjI2MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+SW5ub3ZlbmUpIEIuUCk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2KjaqTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MzAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNin2LLZhDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4OTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KjZiNiq2KfYr9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjUxJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYqNix2LQg2obZh9in2LEg2qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YTZiNix2q/bjDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LHYp9mB24zZhtuM2Kog2obZh9in2LHaqdix2KjZhtmHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij41MjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYsdi0INqG2YfYp9ixINqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmE2YjYsdqv24w8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzIzMzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmG2K/Ysdin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHbjNmG24zYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MjEwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YbYr9ix2KfZhdin2YU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2YjYqtin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjExNzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmG2K/Ysdin2YXYp9mFPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHbjNmG24zYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTk5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YjYudmE24wg2LPbjNmG2Kc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2LHYtCZ6d25qO9mH2KfbjCDYs9io2qk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjM1MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmI2LnZhNuMINiz24zZhtinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZvtmG2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yMTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYqNmI2LnZhNuMINiz24zZhtinPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ar9in2LIg2YXYp9uM2Lk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjM5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINio2YjYudmE24wg2LPbjNmG2Kc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIxMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LHbjNmG2q8g2KfYqtuM2YTZhiDZhdmG2LfZgtmHPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- سعادت آباد- خيابان نفيسي 23 -پلاک 21-۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲

صندوق پستی :

تلفن: 021 - 88567801 - 30 / 87750

فکس: 021-88567825

آدرس و کدپستی مجتمع : بندر امام، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 - 6357175139

تلفن: 061-52175213 - 52174081

تلفکس:

وبسایت: www.akpc.ir

ایمیل: info@akpc.ir

: