خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی اروند

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: 108 هکتار

سال تأسیس: 1379

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 79 درصد، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 20 درصد، سرمایه گذاری غدیر 1 درصد

سرمایه: 400/000/000/000

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 50001-ISO 14001 - OHSAS 18001 - ISO 9001 - EFQM - ISO 29001

کاربردهای اصلی محصولات: صنایع شوینده، تولید حلالهای صنعتی، صنایع قندو شکر، صنایع کاغذ سازی، تصفیه آب و پساب، تولید جوهر نمک، تهیه مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده صنعتی و ... .

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LXYp9it2Kgg2YTbjNiz2KfZhtizPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7bjCDZiNuMINiz24wo2LPZiNiz2b7Yp9mG2LPbjNmI2YYpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDszMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO1ZDTTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YjbjNmG2YjZhNuM2Kog2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM5MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7bjCDZiNuMINiz24wo2KfZhdmI2YTYs9uM2YjZhik8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjQwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5WQ008L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmI24zZhtmI2YTbjNiqINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzOTA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YYg2K/bjCDaqdmE2LHYp9uM2K8oRURDKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+ODkwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ar9in2LIg2qnZhNixLdin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmI24zZhtmI2YTbjNiqINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmI24zZhtuM2YQg2qnZhNix2KfbjNivINmF2YbZiNmF2LEoVkNNKTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MzQzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5FREM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmI24zZhtmI2YTbjNiqINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzOTA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtqp2YTYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NTg1PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhtmF2qkt2KLYqCBETTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KfZiNiv2Ycg2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4OTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72LPZiNiv2LPZiNiy2KLZiNixKNio2LHYp9iz2KfYsyDYrtmE2YjYtSAxMDDYr9ix2LXYryk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjY2MCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Jm5ic3A72YbZhdqpLdii2KggRE08L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtin2YjYr9mHINii2YTZhdin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjEzODk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtii2Kgg2pjYp9mI2YQo2YfbjNm+2YjaqdmE2LHbjNiv2LPYr9uM2YUpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4xNi8yPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7ar9in2LIg2qnZhNixLdiz2YjYr9iz2YjYstii2YjYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2KfZiNiv2Ycg2KLZhNmF2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTM4OTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+MjUyCjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4yNTI8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72K7YtyAmbmJzcDvZhNmI2YTZhyDYp9iq24zZhNmGINi62LHYqCDaqdi02YjYsTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmG2YXaqTwvdGQ+Cjx0ZD4xMzAwPC90ZD4KPHRkPtmF2YbYp9io2Lkg2K/Yp9iu2YTbjDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2LPbjNiv2qnZhNix24zYr9ix24zaqTwvdGQ+Cjx0ZD41MDwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINqp2KfYsdmI2YY8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotioINio2K/ZiNmGINin2YXZhNin2K0gKERNKTwvdGQ+Cjx0ZD4xNDAwJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2YHYrNixPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران- ميدان هفت تير- ابتداي خيابان کريمخان زند- پلاک 46 -۱۵۸۴۸۹۳۱۱

صندوق پستی :

تلفن: 021-88310654 - 88310653

فکس: 021-88310655

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، سایت 3 - 6353131111

تلفن: 061-52126501-52126118

تلفکس:

وبسایت: www.arvandpc.ir

ایمیل: info@arvandpc.ir

صندوق پستی : 411