خانه / طرح ها و مجتمع ها / ماهشهر / مجتمع شرکت فرآورش بندرامام

شرکت فرآورش بندرامام

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت ج رافیایی :

مساحت: حدود120 هکتار

سال تأسیس: سال 1378

مالکیت: شرکت پتروشیمی بندرامام

سرمایه: 10/000/000 ریال

پیمانکار:

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO14001 - ISO18001- ISO9001 - QCC - EFQM

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQ3cHg7Ij4KPHRoZWFkPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LjYsdmB24zYqiDYp9iz2YXbjDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE3M3B4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiA5MnB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiA4MHB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Ys9in2YQg2KjZh9ix2YcmenduajvYqNix2K/Yp9ix24w8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYp9iq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs1NjU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7UEFSU09OUzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDkycHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPlBBUlNPTlM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA4MHB4OyBoZWlnaHQ6IDE5NnB4OyIgcm93c3Bhbj0iNCI+TkYyIDEzNjkgPGJyIC8+TkYxIDEzNzQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7YsdmI2b7Yp9mGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzEwOTA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7UEFSU09OUzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDkycHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPlBBUlNPTlM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZiNiq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij45MDg8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+UEFSU09OUzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDkycHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPlBBUlNPTlM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7Zhtiq2KfZhiZ6d25qO9m+2YTYp9izPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPjc2ODwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE3M3B4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5QQVJTT05TPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogOTJweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+UEFSU09OUzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPjQxMTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE3M3B4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5MdW1tdXM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA5MnB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5MdW1tdXM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA4MHB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzcyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTY1cHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2LHZiNm+24zZhNmGICjar9ix24zYryDYtNuM2YXbjNin24zbjCk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTE3PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTczcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPkx1bW11czwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDkycHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPkx1bW11czwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDgwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYsdi0INqG2YfYp9ixINqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+ODA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+THVtbXVzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogOTJweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+THVtbXVzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogODBweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNmG2LLbjNmGINm+24zYsdmI2YTbjNiyPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPjExMy81PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTczcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPkx1bW11czwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDkycHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPkx1bW11czwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDgwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbZgdiqINqp2YjYsdmHPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNDlweDsiPjIxLzY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+THVtbXVzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogOTJweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+THVtbXVzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogODBweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YqNmG2LLZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4yMzA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+RU5HRUwgSEFSRC1VT1AtSFJJPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogOTJweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+RU5HRUwgSEFSRC1VT1AtSFJJPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogODBweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTM3NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA5OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDk5cHg7Ij7Zhdiu2YTZiNi3INiy2KfbjNmE24zZhiZ6d25qO9mH2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA5OXB4OyI+CjxwPjE0MDwvcD4KPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTczcHg7IGhlaWdodDogOTlweDsiPkVOR0VMIEhBUkQtVU9QLUhSSTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDkycHg7IGhlaWdodDogOTlweDsiPkVOR0VMIEhBUkQtVU9QLUhSSTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDgwcHg7IGhlaWdodDogOTlweDsiPjEzNzU8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNjVweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LHYp9mB24zZhtuM2Kog2KLYsdmI2YXYp9iq24zaqTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4yNDE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+RU5HRUwgSEFSRC1VT1AtSFJJPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogOTJweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+RU5HRUwgSEFSRC1VT1AtSFJJPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogODBweDsgaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTM3NTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtin2LHYp9iy2KfbjNmE24zZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xODA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNzNweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+SUZQPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogOTJweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+SUZQPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogODBweDsgaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3OTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdmEINiq2KfZhduM2YY8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7TkdMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDszLjIwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72YXZhtin2LfZgiDZhtmB2KomenduajvYrtuM2LIg2KzZhtmI2Kg8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9mG2YHYqtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDsxMDAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvZvtin2YTYp9uM2LTar9in2Ycg2KLYqNin2K/Yp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zhdiu2YTZiNi3INiy2KfbjNmE24zZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NzI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmI2KfYsdiv2KfYqjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن:

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع : خوزستان، بندر ماهشهر، پتروشیمی بندر امام، شرکت فرآورش، دفتر مرکزی، طبقه دوم، اتاق 202- 6357136315

تلفنخانه:

تلفکس: 2318-0615225

وبسایت: www.bipc.org.ir

ایمیل: faoffice@bipc.org.ir

: