خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / طرح اتوکسيلات‌هاي همدان

اتوکسيلات‌هاي همدان

مجری: شرکت پتروشيمي ابن سيناي همدان (سهامي خاص)

محل اجرا: همدان

مساحت: 31 هکتار

مالکيت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي 20 درصد، حامي فولاد ايرانيان 74درصد، اشخاص حقیقی 6 درصد

زمان شروع: سال 1392

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399

کاربرد محصولات: توليد شوينده‌ها، حلال‌ها، رنگ‌ها

ليسانس:

پیمانکار:

پیشرفت فیزیکی: تا پایان اسفند 1395: 6/3 درصد

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhSDZhdit2LXZiNmEPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGg+2YLYp9io2YQg2YHYsdmI2LQ8L3RoPgo8L3RyPgo8L3RoZWFkPgo8dGJvZHk+Cjx0cj4KPHRkPtin2KrZitmE2YYg2Kfaqdiz2KfZitivJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEwMDwvdGQ+Cjx0ZD4yPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYqtmI2Kfaqdiz2YrZhNin2KomenduajvZh9inPC90ZD4KPHRkPjgwPC90ZD4KPHRkPjgwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2q/ZhNin2YraqdmI2YQg2KfYqtixPC90ZD4KPHRkPjUwPC90ZD4KPHRkPjUwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+TUVBIC8gTURFQTwvdGQ+Cjx0ZD4zMDwvdGQ+Cjx0ZD4zMDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmF2YbZiNin2KrZitmE2YYg2q/ZhNin2YraqdmI2YQ8L3RkPgo8dGQ+NjwvdGQ+Cjx0ZD42PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KzZhdi5PC90ZD4KPHRkPjI2NjwvdGQ+Cjx0ZD4xNjg8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtmK2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs4MDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYrti3INmE2YjZhNmHINin2KrZitmE2YYg2LrYsdioPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YbYsdmF2KfZhCDYqNmI2KrYp9mG2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD4zMDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINin2LHYp9qpINmIINiz2KfZitixINmF2YbYp9io2Lk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yp9mE2qnZhCDahtix2Kg8L3RkPgo8dGQ+Mjg8L3RkPgo8dGQ+2YjYp9ix2K/Yp9iqPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KLZhdmI2YbZitin2qk8L3RkPgo8dGQ+NjwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi02YrZhdmKINqp2LHZhdin2YbYtNin2Yc8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، کوچه چهارم، پلاک 6- 1465853758

صندوق پستی :

تلفن : 3-88379021

فکس :

آدرس و کدپستی مجتمع :

تلفنخانه :

تلفکس:

وبسایت : www.hsinapc.com

ایمیل : info@hsinapc.com

: