خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / طرح الفين کيان (الفين دوازدهم)

الفين کيان (الفين دوازدهم)

مجری: شرکت پتروشيمي کيان (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 75 هکتار

مالکيت: گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 58 درصد، پتروفرهنگ 40 درصد، ساير سهامداران 2 درصد

زمان شروع: سال1391

پیش بینی زمان بهره برداری: سال1399

کاربرد محصولات: خوراک واحد‌هاي پايين دستي مانند پلي الفين‌ها، پلي استايرن‌ها، پلي‌ال‌ها، استن، فنل، پلي‌استر، صنايع رنگ سازي، توليد PTA، به عنوان حلال در صنايع شيميايي و نرم کننده‌ها.

ليسانس:

پیمانکار:

پیشرفت فیزیکی: در مراحل مقدماتي

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbYp9mFINmF2K3YtdmI2YQ8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2Kog2KfYs9mF24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmC2KfYqNmEINmB2LHZiNi0PC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2KrZitmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzEyMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzg2ODwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72b7YsdmI2b7ZitmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzMyNzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MTY3PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNix2LQg2obZh9in2LEg2qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Mjk0PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZgDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LPZiNiu2Kog2YXYp9mK2Lk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjI2PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yNjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYsdi0Jnp3bmo72YfYp9mKINiz2Ybar9mK2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEwODk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEwODk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2YbYstmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4zODI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjMzPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zvtin2LHYp9iy2KfZitmE2YrZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NTI4PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij41Mjg8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2LHYqtmI2LLYp9mK2YTZitmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij45MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+OTA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2LHZiNmF2KfYqtmK2qkmenduajvZh9in2Yog2LPZhtqv2YrZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MjU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjI1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq2YrZhCDYqNmG2LLZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NDc2PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZgDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KfYs9iq2KfZitix2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjQ0MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NDQwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotmE2YHYp9in2YTZgdmK2YYmenduajvYqdin2Yog2K7Yt9mKPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIwMDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7YsdmI2b7ZitmE2YYg2Kfaqdiz2KfZitivPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjIwMDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZiNiq2KfYr9mK2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTMwPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Ysdin2YHZitmG2YrYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTYwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xNjA8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtis2YXYuTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NTU2NzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Mzk1NjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YbZgdiq2Kc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTMwMDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtin2YTYp9mK2LTar9in2YcgJnRoaW5zcDvZh9in2Yog2LPZitix2KfZgTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2LHYtCDYs9io2qk8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MzQwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9m+2KrYsdmI2LTZitmF2Yog2YbZiNix2Yo8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7YqNix2LQmenduajsg2LPZhyDaqdix2KjZhtmHINmIINiz2Ybar9mK2YYg2KrYsTwvdGQ+Cjx0ZD4zMTU8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNmK2YXZiiDaqdin2YjZitin2YbYjCDZhdix2YjYp9ix2YrYryDZiCDYqNmI2LTZh9ixPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+OTAwPC90ZD4KPHRkPtm+2KfZhNin2YrYtNqv2KfZhyDZgdin2LIgMTQg2YbZgdiqINmIINqv2KfYsiDZvtin2LHYsyDYrNmG2YjYqNmKPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان حسن سیف، نبش کوچه 24، پلاک 818 - 1466754411

صندوق پستی :

تلفن : 88580769 - 88580770

فکس : 88582965

آدرس و کدپستی مجتمع : بوشهر، عسلویه ، کیلومتر 5 جاده شیرینو، انتهای فاز 2 پتروشیمی

تلفنخانه : 5- 07737324343

تلفکس: 07737323175

وبسایت : www.kianpc.com

ایمیل : info@kianpc.com

: