خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / مجتمع شرکت پتروشیمی شازند(اراک)

شرکت پتروشیمی شازند(اراک)

محل مجتمع : اراک، کیلومتر 22 جاده اراک ـ بروجرد

مساحت: 523 هکتار

سال تأسیس: 1363

مالکیت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 52/3 درصد، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 11/4 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 15/7 درصد، سایرسهامداران 15/7 درصد (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.)

سرمایه: 8,064,000,000,000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001- OHSAS 18001 - ISO 17025

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9in2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzMwNi8yPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvZhtmB2KrYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7VFBM2IxLVEk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzEzNzI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMjg8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmG2YHYqtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5UUEzYjEtUSTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjYsdi0INqG2YfYp9ixINqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjc5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhtmB2KrYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+VFBM2IxLVEk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmG2YHYqiDaqdmI2LHZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NjU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmG2YHYqtinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5UUEzYjEtUSTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YfbjNiv2LHZiNqp2LHYqNmI2LHZh9in24wg2YfbjNiv2LHZiNqY2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTY5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7YqNmG2LLbjNmGINiu2KfZhTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+SUZQLVVPUDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+MTM3MjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7ZhNuMINm+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij43NTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2KfbjNmF2YjZhtiqPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzcyPC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNmI2KrZhiAxPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij43PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5JRlA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzI8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtm+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjg1PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mIINiu2LPYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7ZhNuMINin2KrbjNmE2YYg2LPYqNqpINiu2LfbjDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+NzU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPkIuUDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZiNiq2KfYr9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjI3LzU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2LHYtCA02qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YbbjNm+2YjZhiDZgCDYstim2YjZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2b7ZhNuMINio2YjYqtin2K/bjNmGINix2KfYqNixIChQQlIpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4yNjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KjZiNiq2KfYr9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmG24zZvtmI2YYg2YAg2LLYptmI2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2qnYs9uM2K/Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMTM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtiz2KfbjNmG2KrbjNmB24zaqSDYr9uM2LLYp9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrbjNmE2YYg2q/ZhNin24zaqdmI2YQ8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjExOTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2Kfaqdiz24zYr9in2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtiz2KfbjNmG2KrbjNmB24zaqSDYr9uM2LLYp9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzNzM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2LPbjNivINin2LPYqtuM2qk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjMwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mI2K7Ys9iqPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzc0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZiNuM2YbbjNmEINin2LPYqtin2Ko8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjMwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YqNin24zYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM3NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2K/ZiNin2KrbjNmEINmH2q/Ystin2YbZiNmEINmIINio2YjYqtin2YbZiNmEINmH2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjU1Lzc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtm+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Yr9uM2YjbjCDZhdqpINqp24w8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPjEzNzQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2KrYp9mG2YjZhCDYotmF24zZhiZ6d25qO9mH2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjMwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Yp9qp2LPbjNivINin2KrbjNmE2YYg2YAg2KLZhdmI2YbbjNin2qk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2qnYs9uMINiq24zZhtmIPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzc4PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij7Yp9iq2Yjaqdiz24zZhNin2KomenduajvZh9inPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4zMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA2NnB4OyI+2YHYqtuMJnp3bmo72KfZhNqp2YQg2YAg2YbZiNmG24zZhCZ6d25qO9mB2YbZhCDZgCDYp9qp2LPbjNivINin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNjZweDsiPtio2KfZhNiz2KrYsdinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDY2cHg7Ij4xMzgyPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

کاربرد محصولات:

PHA+Jm5ic3A72KfZhtmI2KfYuSDZhNmI2YTZhyZ6d25qO9mH2KfbjCDZvtmE2KfYs9iq24zaqduM2Iwg2LXZhtin24zYuSDYsdmG2q8menduajvYs9in2LLbjNiMINqG2LPYqCZ6d25qO9iz2KfYstuM2Iwg2YTYp9iz2KrbjNqp2Iwg2LXZhtin24zYuSDYqNix2YLbjNiMINmB24zZhNmFJnp3bmo72YfYp9uMINio2LPYqtmHJnp3bmo72KjZhtiv24zYjCDYp9mE24zYp9mB2Iwg2LPYsdmFINmIINmG2K4g2KzYsdin2K3bjNiMINmG2LHZhSZ6d25qO9qp2YbZhtiv2YcmenduajvZh9in2Iwg2LXZhtin24zYuSDZvtmE24wg2KfYs9iq2LHYjCDYrdmE2KfZhCZ6d25qO9mH2KfYjCDZhdmI2KfYryDZvtin2qkmenduajvaqdmG2YbYr9mH2Iwg2LbYryDbjNiu2Iwg2LnYp9uM2YImenduajvZh9in24wg2KfZhNqp2KrYsduM2qnbjNiMINiq2YfbjNmHINi02KfZhdm+2Ygg2Ygg2YXZiNin2K8g2LTZiNuM2YbYr9mHINmIINio2YfYr9in2LTYqtuM2Iwg2KzYp9iw2KgmenduajvZh9in24wg2q/Yp9iy24zYjCDYtdmG2KfbjNi5INiv2KfYsdmI24zbjNiMINmE2YjYp9iy2YUg2KLYsdin24zYtNuM2Iwg2LXZhtin24zYuSDZhtmB2Kog2Ygg2q/Yp9iyINmIINm+2KrYsdmI2LTbjNmF24zYjCDYtdmG2KfbjNi5INiz24zZhdin2YbYjCDZhdmI2KfYryDYttiv2LnZgdmI2YbbjCDaqdmG2YbYr9mH2Iwg2KzYudio2Ycg2YbZiNi02KfYqNmH2Iwg2K/YsdioINio2LfYsduMINmIINiz2KfbjNixINi42LHZiNmBINm+2YTYp9iz2KrbjNqp24zYjCDZhdit2LXZiNmE2KfYqiDZvtmE2KfYs9iq24zaqduMINio2Kcg2LbYrtin2YXYqiDaqdmFINmIINiy24zYp9iv2Iwg2KfYs9io2KfYqCDYqNin2LLbjNiMINmE2YjYp9iy2YUg2K7Yp9mG2q/bjNiMINqp24zYs9mH2Iwg2qnYp9mI2LEg2YTYqNin2LPYjCDZiNix2YImenduajvZh9in24wg2b7ZhNin2LPYqtuM2qnbjCDZhtin2LLaqSDZiCDYudix24zYttiMINmE2YjZhNmHJnp3bmo72YfYp9uMINii2KjbjNin2LHbjCDZgti32LHZhyZ6d25qO9in24zYjCDYuNix2YjZgSDZhdin24zYudin2Kog2Ygg2YLYp9mE2Kgmenduajvar9uM2LHbjNiMINi12YbYp9uM2Lkg2LHYstuM2YbYjCDYqNix2KfZgiZ6d25qO9qp2YbZhtiv2Ycg2obYsdmF2Iwg2LbYryDaqdmB2Iwg2LbYryZ0aGluc3A72LHYt9mI2KjYqjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72YbZgdiq2KfbjCDYs9io2qkg2Ygg2LPZhtqv24zZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs5Mjc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yp9mE2KfbjNi02q/Yp9mHINmH2KfbjCDYp9ix2KfaqSDZiCDYp9i12YHZh9in2YY8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotmF2YjZhtuM2KfaqTwvdGQ+Cjx0ZD42Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mF2KzYqtmF2Lkg2YfYp9uMINiv2KfYrtmEINqp2LTZiNixPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+NjwvdGQ+Cjx0ZD7ZhdmG2KfYqNi5INiv2KfYrtmE24wgLyDZiNin2LHYr9in2Ko8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7ar9in2LLYt9io24zYuduMJm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPjQyMCAo2YXbjNmE24zZiNmGINmF2KrYsSDZhdqp2LnYqCDYr9ixINiz2KfZhCk8L3RkPgo8dGQ+2LTYsdqp2Kog2YXZhNuMINqv2KfYsiDYp9uM2LHYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک 68 - 196913751

صندوق پستی : 6591،6589/14155

تلفن: 30-88674120-021

فکس: 88674110-021

آدرس و کدپستی مجتمع : اراک، کیلومتر 22جاده بروجرد، شرکت پتروشیمی شازند (اراک) - 3867143111

تلفنخانه: 32630-086

تلفکس: 32631-086

وبسایت: www.arpc.ir

ایمیل: sales@arpc.ir

صندوق پستی : 575