خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی مبین

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 84 هکتار

سال تأسیس: 1379

مالکیت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 87 درصد، سایر سهامداران 13 درصد

سرمایه: 14/252/000/000/000

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001 - EFQM - OHSAS 18001 - ISO 29001- ISO 27001

کاربردهای اصلی محصولات: تأمین سرویس‌های جانبی مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9io2LHZgjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7TVcgOTg2PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvar9in2LIg2LfYqNuM2LnbjDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7R0U8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzg4INmIIDEzODM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtio2K7Yp9ixPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5UL2ggMjg2NTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqERNPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5GT1NURVJXSEVFTEVSPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4xMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YotioINi024zYsduM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk0zL2ggMTU2MDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDYr9ix24zYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+U0lERU08L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjEzODM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtii2KhETSDZiCDaqdmG2K/Yp9mG2LM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk0zL2ggMjcwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDYtNuM2LHbjNmGLyDaqdmG2K/Yp9mG2LMg2KjYsdqv2LTYqtuMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5TSURFTS9DT01BUjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+MTM4MzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDYoti02KfZhduM2K/ZhtuMPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5NMy9oIDEwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLYqCDYtNuM2LHbjNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5TSURFTS9DT01BUjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2KLZhdin2K/ZhyDYsdin2YcmenduajvYp9mG2K/Yp9iy24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2qnYs9uM2pjZhig0NCDYqNin2LEpPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij5OTTMvaCAxNjgwMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9uMINin2KrZhdiz2YHYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+TElOREU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjg4INmIIDEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtin2qnYs9uM2pjZhigyOdio2KfYsSk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk5NMy9oIDUwNDAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7Zh9mI2KfbjCDYp9iq2YXYs9mB2LE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPkxJTkRFPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij44OCDZiCAxMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7ZhtuM2KrYsdmI2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Tk0zL2ggOTYwMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9uMINin2KrZhdiz2YHYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+TElOREU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjg4INmIIDEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9uMINiz2LHZiNuM2LM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPk5NMy9oIDg1MDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPtmH2YjYp9uMINin2KrZhdiz2YHYsTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+TElOREU8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPjg4INmIIDEzODQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9mH2YjYp9uMINin2KjYstin2LEg2K/ZgtuM2YI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO05NMy9oIDQ0MDAwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvZh9mI2KfbjCDYp9iq2YXYs9mB2LE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO0xJTkRFPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDs4OCDZiCAxMzg0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYotioINiz2LHZiNuM2LM8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO00zL2ggMzMwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDvYotioPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDtCQU1BRzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KLYqCDYrtmG2qkg2qnZhtmG2K/ZhzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A7TTMvaCAzODYwMDA8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9ii2Kgg2K/YsduM2Kc8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9i12K/YsdinPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij4mbmJzcDsxMzg1PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7ZhduM2YTbjNmI2YYg2YXYqtixINmF2qnYudioINiv2LEg2LHZiNiyPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvar9in2LIg2LfYqNuM2LnbjDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs1LzIyPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9i02LHaqdiqINmG2YHYqiDZiCDar9in2LIg2b7Yp9ix2LMg2KzZhtmI2KjbjDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9ii2Kgg2K/YsduM2Kc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7LTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYrtmE24zYrCDZgdin2LHYszwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه دامن افشار، پلاک 50، طبقه دوم 1969753111

صندوق پستی :

تلفن: 8- 88200455- 021

فکس: 88200459- 021

آدرس و کدپستی مجتمع : استان بوشهر، عسلویه

تلفنخانه: 07737262581

تلفکس: 07737424163

وبسایت: www.mobinpc.ir

ایمیل: info@mobinpc.com

صندوق پستی : 418- 75391