دسترسی سریع
هوالشافی
سازمان / شرکت اصلی : شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت فرعی :

سازمان بلافصل : امور اداری                      

سازمان فرعی / واحد: خدمات درمانی             

 

 

رییس کل امور اداری

 

 

 

 

 

رییس خدمات درمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشک مشاور

 

 

 

 

 

 

 

کار شناس ارشد    
کارشناس   

 

هماهنگ کننده مراکز درمانی و بیمه