اعضاي هيئت مديره

اعضاء مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

· وزیر محترم نفت

· معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

· وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

· وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

· وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

· وزیر محترم نیرو

· مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران

· مدیر محترم مالی شرکت ملی نفت ایران

 

اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

· بهزاد محمدی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)

· فرناز علوی (عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه)

· علي محمد بساق زاده (عضو هیئت مدیره و مدیر طرح ها)