فرایند صدور موافقت اصولی اولیه برای طرحهای پتروشیمی

مرحله اول: درخواست متقاضی سرمایه گذاری و دریافت مدارک و مستندات شامل:

·        مدارک برابر اصل شده شرکت متقاضی شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی و آگهی تغییرات،صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت و سهامداران

·        مدارک و مستندات سابقه اجرایی متقاضی و زمینه فعالیت مشابه طرح مورد درخواست

·        طرح کسب و کار اولیه (Business PlanPreliminary ) و گزارش مطالعات امکان سنجی طرح (F.S)

·        برنامه نحوه تامین منابع مالی طرح (Finance Package)

مرحله دوم: ارزیابی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضی

·        احراز صلاحیت شرکت متقاضی از نظر حقوقی و...

·        ارزیابی F.S و طرح کسب و کار اولیه

·        بررسی امکان تخصیص خوراک

·        احراز توانمندی مالی شرکت متقاضی

·        احراز توانمندی فنی و اجرایی شرکت متقاضی

·        استعلام لازم از وزارت خانه ها و سازمانهای ذیربط

مرحله سوم: اخذ نظر هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی

·        انجام مکاتبات و استعلامهای لازم از مراجع دیگر از جمله وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت

·        گزارش جمع بندی ارزیابی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضی به هیات مدیره و اخذ نظر هیات مدیره

·        اعلام نتیجه و یا موافقت اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معاونت برنامه ریزی نفت

·        صدور موافقت اصولی طرح توسط معاونت برنامه ریزی نفت با درج تعهدات متقاضی در دوره زمانی معین