صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > قراردادهاي تجاري سازي شده 

اهم قراردادهاي تجاري سازي شده شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

o اعطاي ليسانس فرآيند توليد پلي اتيلن سنگين( HDPE) به پتروشيمي بوشهر

o اعطاي ليسانس فرآيند توليد آمونیاک به شركت شيميايي لاوان

o اعطاي لیسانس فرآیند تولید متانول به شركت پتروهيدج زنجان

o اعطاي لیسانس فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن (PVM) به پتروشیمی کیمیاگران سبزوار

o اعطاي لیسانس فرآیند تولید متانول به پتروشیمی کیمیاگران سبزوار

o اعطاي لیسانس تولید دو کاتالیست IRSAC518 و IRSAC530 برای تولید پلی اتیلن به پتروشیمی لرستان و مهاباد

o اعطاي لیسانس تولید کاتالیست دهیدروژناسیون به شرکت اکسیر فرآیند نوین

o اعطاي لیسانس تولید کاتالیست سنتز متانول به شرکت صدر شیمی

o اعطاي لیسانس تولید کاتالیست LTSC با شركت پيشگامان كاتاليست پارس

o اعطاي لیسانس توليد کاتالیست EDC به شرکت گهرسرام و توليد و بارگزاري آن در واحد EDC بندرامام

o قرارداد ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا با پالایشگاه اصفهان

o قرارداد ساخت و تولید کاتالیست MEK با شرکت شیمی تکس آریا و بارگزاري آن در واحد مربوطه

o قرارداد ساخت و تولید کاتالیست ریفرمینگ خشک با پتروشیمی خوزستان و بارگزاري آن در واحد مربوطه

o قرارداد ساخت و تولید کاتالیست اسید استیک با پتروشيمي فن آوران و بارگزاري آن در واحد مربوطه

o قرارداد بکارگیری دانش فنی بتن پلیمری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت ترمیم سازه های بتنی OUTFALL پتروشیمی مبین