بيانيه ماموريت منابع انسانی صنعت پتروشيمی

معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت سازمان حاکمیت وتوسعه ای پتروشیمی ج.ا.ا باتوجه به نقش حاکمیتی اش در حوزه منابع انسانی به نیابت از صنعت پتروشیمی، دولت، مردم و سایر ذینفعان، ماموریت دارد زمینه تامین و بکارگیری منابع انسانی متخصص ومتعهد را برای شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی کشور فراهم نماید. این معاونت با بهره گیری از تیم منسجمی از متخصصان منابع انسانی وهمکاری موثر با واحدهای متولی امور منابع انسانی در شرکتها وکلیه مراجع قانونی مربوطه ، بسترسازی جهت بروز رسانی قابلیتها ومهارتهای منابع انسانی را همگام با سطح فناوری جهانی و به منظور غلبه بر محدودیتهای دسترسی به فناوری های جدید، از اولویتهای اساسی خود می داند. این معاونت به منظور توسعه منابع انسانی حرفه ای و بهبود سهم این سرمایه گرانبها در ارزش افزوده ی محصولات و خدمات صنعت پتروشیمی، در پی ایجاد محیط کاری با ویژگی های زیر می باشد:

- ارزش آفرین برای منابع انسانی وتجلی بخش فرهنگی غنی اسلامی
- حامی اعتماد واحترام متقابل در روابط بین فردی وسازمانی
- زمینه ساز ایجاد ارتباطات باز به منظور پرسشگری ، نقادی و گفتگوی سازنده و منصفانه
- ارزش گذار به رفتار عادلانی اسلامی و مهرورزانه با کارکنان
- حانمی مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی، تیمی و سازمانی نسبت به ذینفعان
- حامی تحقیق اصل شایسته سالاری و شایسته پروری
- ایجاد کننده فرصتهای یادگیری مستمر فردی، همکاری و یادگیری تیمی
- فرآهم کننده بسترهای لازم به منظور جذب، نشر و فراگیری سیستمی دانش و مهارت
- مشوق خلاقیت و نوآوری، تفکر سیستمی و استراتژیک

این معاونت خود را مکلف به موارد زیرمی داند:

توسعه منابع انسانی صنعت پتروشیمی:

- توسعه منابع انسانی متناسب با اهداف متعالی تعیین شده در اسناد فرادست کشور و صنعت به منظور فعالیت در کلاس جهانی
- فراهم آوری تصویر جامعی از عرضه و تقاضای کمی وکیفی نیروی کار مورد نیاز صنعت پتروشیمی و ارائه ی راهکارهایی به منظور کاهش شکاف و موجود وهمچنین اصلاح علائم بازار کار نیروی انسانی صنعت پتروشیمی
- حمایت از شکل گیری، بهبود و ارتقاء مراکز ارزیابی به منظور شکل دهی نظام شناسایی، جذب ،ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی وسیستم جانشینی مدیران صنعت پتروشیمی
- مطالعه وبررسی بازار نیروی کار بین المللی و بالاخص بازار رقبای نزدیک به منظور شناسایی ومعرفی نیروهای توانمند خارجی به شرکتهای صنعت
- توسعه برنامه ها،سیاستها و راحلهای منابع انسانی به منظور پاسخگویی به الزامات محیطی و نیازهای صنعت پتروشیمی کشور
- مطالعه و بررسی شکاف دانش،مهارت و نگرشی نیروی انسانی صنعت پتروشیمی در مقایسه با رقبا به منظور اختصاص منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش منابع انسانی
- طراحی، تکمیل و استقرار دیده بانی(رصدخانه) و بانک جامع اطلاعات منابع انسانی صنعت پتروشیمی به منظور دسترسی فعال و روزآمد به کلیه نیروهای موجود دربخش دولیت و غیر دولتی در هر زمان
- بررسی ومطالعه به منظور بهبود و یا تدوین فرم ها و استانداردهای نیروی انسانی مورد نیاز صنعت در بخشهای مختلف در قالب برنامه های ملی ومحلی متناسب با نوع و محیط های ارائه خدمات

توسعه منابع انسانی سازمان حاکمیت صنعت پتروشیمی:

- مناسب سازی هنجارها و ارزشهای حاکم بر سازمان با نگاهی به تغییرات جهانی و ارزشهای اصیل اسلامی- ایران
- احترام وتکریم کارکنان به عنوان عصوی از جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن هویت ارزش انسانی آنها بدون توجه به مرتبه و مقام سازمانی
- تاسیس، بهبود و ارتقاء مراکز ارزیابی به منظور سنجش کمیت و کیفیت نیروهای کلیدی سازمان و به تبع آن، شکل دهی به نظام شناسایی، جذب، ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی و سیستم جانشینی
- حفظ و ارتقاء سطح تعهد منابع انسانی به تحقق توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی و تامین منافع ملی
- توسعه برنامه ها،سیاستها و راه حلهای منابع انسانی به گونه ای منسجم وهماهنگ با استراتژی و برنامه های کلان صنعت پتروشیمی در جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان
- تنظیم سیاستها و اجرای برنامه های موثر به منظور حداکثر سازی بهره وری منابع انسانی در جهت ارتقاء عملکرد سازمان
- انجام مطالعه و بررسی های لازم به منظور اصلاح نظام پرداخت فعلی و همچنین تعیین ارزش نسبی خدمات تخصصی در گروه های مختلف شغلی و حرفه ای با هدف طراحی نظام عادلانه پرداخت مبتنی بر عملکرد با نگاه به وضعیت شرکتها و موسسات رقیب در محیط بین الملل
- ارتقاء، بهبود ودر صورت لزوم ایجاد زیرساختها، نظامها،فرآیندها و روشهای آموزش و بهسازی دانش، مهارت و نگرش نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف فردی و سازمانی و تسهیل در پاسخگویی اجتماعی
- طراحی، تکمیل، نوسازی و استقرار نظامهای بررسی عملکرد فردی و سازمانی در راستای ارتقای بهره وری منابع انسانی وتحقق اهداف سازمانی ، بازگشت سرمایه و تضمین وتامین رضایت ذینفعان
- بررسی وانجام مطالعات دوره ای به منظور شناسایی ذینفعان کلیدی و تشخیص شبکه روابط و میزان تاثیر آنها بر حوزه منابع انسانی
- نوسازی و بهسازی ساختار و معماری سازمانی و متناسب سازی آن با شرایط و اقتضائات در حال تغییر صنعت برای رقابت در محیط منقطه ای و بین الملل
- تلاش برای بهبود رفاه، رشد و حفظ و نگهداری منابع انسانی متعهد به اهداف کلیدی سازمان
- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در صنعت پتروشیمی

مجموعه اقدامات فوق صورت خواهد پذیرفت تا صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران همواره دسترسی لازم به تعداد کافی نیروی انسانی در گروه ها و تخصص های مختلف ، با مهارت ودانش مناسب، در مکان و زمان مناسب ، با تعمهد ، شایستگی و انگیزش کافی، با هزینه و بهره وری قابل قبول به منظور انجام کار درست و تحقق اهداف صنعت داشته باشد.


بررسي طرحها،‌ روشها و هماهنگي مقررات اداري

ماموریت:

اين اداره همواره در جهت بهینه سازی مقررات و ارتقاء سیستم اطلاع رسانی و ارتباط موثر و جامع با مسئولین و کارکنان در زمینه های مقررات پرسنلی، مصوبات، دستورالعمل ها و روش های پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل معضلات نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شرکت های دولتی و خصوصی فعاليت مثمرثمري داشته است و همچنين با لحاظ نمودن سياستها وخط مشي هاي حوزه منابع انساني صنعت نفت و باتوجه به شرايط فعلي و آينده، مقتضيات عمليات و زمان و مكان، به طور مستمر با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني بر مبناي روش‌هاي علمي و مطالعاتي با توجه به سياست‌هاي بلند مدت شركت، ضرورت ها ونيازمندي هاي شركتهاي اصلي و تابعه، قوانين و مقررات موضوعه را پس از اخذ مجوز از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکتها اعلام می­نماید.
واحد بررسي و هماهنگي مقررات و روش‌ها موظف است با بهره‌گيري از مهارتهاي كارشناسان توانمند و باتجربه و دسترسي به علوم و فنون روز زمينه به روزرساني، هماهنگي و يكپارچه سازي مقررات اداري و استخدامي را در اجرا فراهم آورده و با برقراري ارتباط مستمر اركان اجرايي و كارشناسي در جريان توليد و استفاده از مقررات اداري و استخدامي، تفاسير و تعابير گوناگون را مرتفع وهماهنگ نمايد.


بهره وري و هماهنگي تحول اداري

ماموريت:

هماهنگي و نظارت بر اجراي توسعه طرح جامع بهره وري صنعت نفت در راستاي نقشه راه بهره وري كشور، هماهنگي و نظام بر اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري مبتني بر سياست هاي كلي نظام اداري، مديريت و راهبري مجموعه فعاليت هاي نظام پيشنهادها، نظارت بر ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و فرهنگ سازي و نظارت بر اجراي الزامات تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در شركت ملي صنايع پتروشيمي.


ايثارگران

ماموريت:

با آغاز جنگ تحمیلی و گسترده استکبار جهانی و صدام بعثی علیه جمهوری اسلامی ایران و قرار داشتن بخش عظیمی از منابع و تاسیسات نفتی در مناطق مرزی غرب و جنوب کشور و بویژه استان خوزستان و هدف قرار دادن این منابع اقتصادی توسط دشمن به منظور قطع در آمدهای نفتی و ایجاد تنگنا و فشار اقتصادی مضاعف بر ملت ایران موجب گردید تا کارکنان انقلابی و زحمتکش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه وزارت نفت از همان ابتدای جنگ وارد عرصه دفاع مقدس شده و شرکت پتروشیمی تعداد 77 شهید و تعداد کثیری مفقودالاثر، اسیر و جانباز تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی نمایند و با ادامه و استمرار جنگ تحمیلی در طول هشت سال دفاع مقدس تعداد ایثارگران افزایش یابد.

از سوی دیگر با حضور داوطلبانه جمعی از کارکنان در جبهه های نبرد حق علیه باطل در طول هشت سال جنگ نابرابر و همچنین سیاستهای جذب نیروی انسانی مورد نیاز از بین عزیزان جانباز، آزاده و رزمنده و خانواده های معظم شهدا در بخشهای مختلف، شرکت ملی صنایع پتروشیمی پذیرای تعداد زیادی از این عزیزان گردید که آمار موجود بیانگر این موضوع می باشد.


معاونت برنامه ريزي و تجهيز منابع انساني

برنامه ريزي منابع انساني

ماموريت:

ايجاد نظام جامع برنامه ريزي و توسعه منابع انساني مبتني بر تجزيه و تحليل نيازهاي نيروي انساني،‌تناسب ويژگي هاي شغل و شاغل، برنامه ريزي جانشيني و مديريت عملكرد در جهت تحقق اهداف و ماموريت هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي


آموزش و تجهيز منابع انساني

ماموريت:

تامين نيروي انساني

ماموريت:

جذب نيروي انساني مناسب براي سمت مناسب از طريق انتخاب نيروي اصلح و رعايت عدالت استخدامي و شناسائي نيروي انساني شايسته و باتجربه از منابع داخلي و خارجي (درون و برون سازماني) از طريق كاريابي و انتقال.

پژوهش و توسعه منابع انساني

مأموريت­ها:

1- طراحي الگوهاي مديريتي بومي براي شركت ملي صنايع پتروشيمي
2- انجام پژوهش هاي كاربردي براي شناسايي حل مسائل و مشكلات كاركنان
3- توسعه و انسجام بخشي به پژوهش هاي منابع انساني
4- پيش بيني و آينده نگري در حوزه منابع انساني و تغيير و تحول در آن
5- ارايه اطلاعات و دانش تحليلي و كاربردي به مديريت جهت تسهيل در تصميم گيري هاي منابع انساني
6- اجراي طرحهاي پژوهشي به منظور اصلاح و بهبود فرايندها


معاونت امور اداري و خدمات مديريت

امور اداري

امور كاركنان

ماموريت:

حیطه کاری امور اداری ، منابع انسانی است که اساس هر سازمان و تشکیلات می باشد و امور کارکنان بر مبنای تعریف مدیریت منابع انسانی که همان استراتژیک در باب جذب و توسعه ، انگیزش و نگهداری نیروهاست گام برمی دارد و ما مکلف به ارائه خدمات هستیم زیرا امور اداری نقش پدر و مادر سازمان را ایفا می كند.


روابط كار و مددكاري اجتماعي

ماموريت:

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هرکشور است. بسیاری از جوامع باوجود برخورداری از منابع سرشار، بدلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب را نداشته و برخی جوامع به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب گام های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را برای رسیدن به رفاه و آسایش طی کرده اند. از همین رو پس از انقلاب صنعتی مدیران سازمان ها و کارخانه ها در برنامه ریزی های بلند خود شاخص های ارتقاء کمیت و کیفیت تولیدات را بر توجه خاص به نیروی انسانی و سطح رضایت کارکنان معطوف داشته اند.

روابط کار

ماموريت:

روابط کار بعنوان بازوی مدیریت و پل ارتباطی بین کارکنان و مدیران رسالت اصلی خود را در حفظ و صیانت از نیروی انسانی و بهداشت روانی کارکنان دانسته و با تنظیم روابط کارکنان و مدیریت از بدو استخدام تا بازنشستگی، تمامی اقداماتی را که در قلمرو بحث مدیریت منابع انسانی حائز اهمیت است با هدف استیفاء حقوق کارکنان و کارفرما بعهده دارد.


مددکاری اجتماعی

ماموريت:

زندگی گسترده اجتماعی، شهرنشینی و توسعه شهرها، مهاجرت و افزایش جمعیت، روابط و پیچیدگی های ارتباطات انسانی و رشد تکنولوژی و دگرگونی های صنعتی در جهان امروز در بروز انواع مشکلات، اختلالات فردی، حوادث و بیماری ها و آسیب های اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از همین رو نیاز افراد به حمایت و استقرار بهزیستی اجتماعی مبتنی بر دانش اجتماعی، سازمان های بزرگ را برآن داشته تا این امر خطیر را به مددکاری اجتماعی بسپارند.

مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت های خاص می باشد که هدف از آن کمک به افراد، خانواده و گروه ها است تا بتوانند با کاهش و رفع اضطراب ها و ناملایمات، رفاه، امنیت روانی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی خود را بدست آورند.


خدمات درماني

ماموريت:

نیروی کار سالم پیش نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است و بزرگترین سرمایه سازمانها، شرکتها و کارخانه های تولیدی محسوب میگردد. در همین راستا امور خدمات درمانی درمسیر تحقق اهداف عالیه شرکت رسالت خود را بر حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی و روانی کارمندان و خانواده بلافصل و افراد تحت تکفل آنان بنا نموده و درایفای وظایف سازمانی خود افزایش بهره وری مستمر را بعنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه کارخود قرارداده است .


خدمات اداري و اجتماعي

ماموريت:

ایجاد محیطی آرام ،ایمن ومناسب برای نیروی انسانی سازمان که اصلی ترین سرمایه ودارایی هر سازمان وموسسه ای به شمارمی رود مهمترین ماموریت اداره کل خدمات اداری واجتماعی محسوب می شود . این اداره کل با انجام اموری همچون خدمات ترابری به کارکنان جهت انجام ماموریت های اداری ،تامین وتوزیع لوازم مورد نیاز سازمان ،برگزاری وپذیرایی همایش ها ومراسم ها ،انجام امورمربوط به تنظیفات وآبدارخانه ها و نامه رسانی ساختمان ازجمله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط واطمینان از حفظ منافع شرکت ونظارت برعملکرد صحیح آنها، انجام امور تاسیسات ونگهداشت ساختمانهای شرکت،تهیه و توزیع ناهار همکاران و میهمانان سازمان، فراهم کردن تسهیلات وامکانات رفاهی لازم برای ارتقاءروحیه خدمت وتعلق سازمانی همکاران از طریق اجرای برنامه های رفاهی،اجتماعی و.... به کارکنان کمک می کند تا بتوانند ماموریت های محوله را به نحوءاحسن انجام داده که درهمین راستا بارهادرطول روز مورد ارزیابی از سوی همکاران ومسولین قرار می گیرد ازهمین رو تلاش می کند تا با بهبود مستمر عملکرد، سازمان را در نیل به اهداف عالیه یاری رساند.


تشريفات

ماموريت:

ارائه خدمات به موقع و مناسب در خصوص امور كنسولي (اخذ رواديد،‌اسكان،‌اقامت،‌ پروانه كار،‌بليط و ...) مربوط به اشتغال كاركنان خارجي و امور تشريفاتي در جهت ارتقاء اهداف سازمان.


ورزش و تربيت بدني

ماموريت:

در راستای ماموریت های جدید سازمان ضمن نظارت بر فعالیت های ورزش همگانی کلیه شرکت های واگذار شده و برنامه ریزی در جهت حضور کارکنان و خانواده محترم ایشان در المپیادهای ورزشی مصوب با تقبل کلیه هزینه های مربوطه توسط شرکت های خصوصی اقدام نموده است.