بیانیه ماموریت منابع انسانی صنعت پتروشیمی

معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت سازمان حاکمیت وتوسعه ای پتروشیمی ج.ا.ا  باتوجه به نقش حاکمیتی اش در حوزه منابع انسانی به نیابت از صنعت پتروشیمی، دولت، مردم و سایر ذینفعان، ماموریت دارد زمینه تامین و بکارگیری منابع انسانی متخصص ومتعهد را برای شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی کشور فراهم نماید. این معاونت با بهره گیری از تیم منسجمی از متخصصان منابع انسانی وهمکاری موثر با واحدهای متولی امور منابع انسانی در شرکتها وکلیه مراجع قانونی مربوطه ، بسترسازی جهت بروز رسانی قابلیتها ومهارتهای منابع انسانی را همگام با سطح فناوری جهانی و به منظور غلبه بر محدودیتهای دسترسی به فناوری های جدید، از اولویتهای اساسی خود می داند. این معاونت به منظور توسعه منابع انسانی حرفه ای و بهبود سهم این سرمایه گرانبها در ارزش افزوده ی محصولات و خدمات صنعت پتروشیمی، در پی ایجاد محیط کاری با ویژگی های زیرمی باشد:

-    ارزش آفرین برای منابع انسانی وتجلی بخش فرهنگی غنی اسلامی

-    حامی اعتماد واحترام متقابل در روابط بین فردی وسازمانی

-    زمینه ساز ایجاد ارتباطات باز به منظور پرسشگری ، نقادی و گفتگوی سازنده و منصفانه

-    ارزشگذار به رفتار عادلانی اسلامی و مهرورزانه با کارکنان

-    حانمی مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی، تیمی و سازمانی نسبت به ذینفعان

-    حامی تحقیق اصل شایسته سالاری و شایسته پروری

-    ایجاد کننده فرصتهای یادگیری مستمر فردی، همکاری و یادگیری تیمی

-    فرآهم کننده بسترهای لازم به منظور جذب، نشر و فراگیری سیستمی دانش و مهارت

-    مسوق خلاقیت و نوآوری، تفکر سیستمی و استراتژیک

این معاونت خود را مکلف به موارد زیرمی داند:

توسعه منابع انسانی صنعت پتروشیمی:

-    توسعه منابع انسانی متناسب با اهداف متعالی تعیین شده در اسناد فرادست کشور وصنعت به منظور فعالیت در کلاس جهانی

-    فراهم آوری تصویر جامعی از عرضه و تقاضای کمی وکیفی نیوری کار مورد نیاز صنعت پتروشیمی وارائه ی راهکارهایی به منظور کاهش شکاف وموجود وهمچنین اصلاح علائم بازار کار نیروی انسانی صنعت پتروشیمی

-    حمایت از شکل گیری، بهبود وارتقاء مراکز ارزیابی به منظور شکل دهی نظام شناسایی، جذب ،ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی وسیستم جانشینی مدیران صنعت پتروشیمی

-    مطالعه وبررسی بازار نیروی کار بین المللی و بالاخص بازار رقبای نزدیک به منظور شناسایی ومعرفی نیروهای توانمند خارجی به شرکتهای صنعت

-    توسعه برنامه ها،سیاستها و راحلهای منابع انسانی به منظور پاسخگویی به الزامات محیطی و نیازهای صنعت پتروشیمی کشور

-    مطالعه و بررسی شکاف دانش،مهارت و نگرشی نیروی انسانی صنعت پتروشیمی در مقایسه با رقبا به منظور اختصاص منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش منابع انسانی

-    طراحی، تکمیل و استقرار دیده بانی(رصدخانه) و بانک جامع اطلاعات منابع انسانی صنعت پتروشیمی به منظور دسترسی فعال و روزآمد به کلیه نیروهای موجود دربخش دولیت و غیر دولتی در هر زمان

-    بررسی ومطالعه به منظور بهبود و یا تدوین نرمها و استانداردهای نیروی انسانی مورد نیاز صنعت در بخشهای مختلف در قالب برنامه های ملی ومحلی متناسب با نوع و محیط های ارائه خدمات

توسعه منابع انسانی سازمان حاکمیت صنعت پتروشیمی:

-    مناسب سازی هنجارها و ارزشهای حاکم بر سازمان با نگاهی به تغییرات  جهانی و ارزشهای اصیل اسلامی- ایران

-    احترام وتکریم کارکنان به عنوان عصوی از جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن هویت  ارزش انسانی آنها بدون توجه به مرتبه و مقام سازمانی

-    تاسیس، بهبود و ارتقاء مراکز ارزیابی به منظور سنجش کمیت و کیفیت نیروهای کلیدی سازمان و به تبع آن، شکل دهی به نظام شناسایی، جذب، ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی و سیستم جانشینی

-    حفظ و ارتقاء سطح تعهد منابع انسانی به تحقق توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی و تامین منافع ملی

-    توسعه برنامه ها،سیاستها و راه حلهای منابع انسانی به گونه ای منسجم وهماهنگ با استراتژی و برنامه های کلان صنعت پتروشیمی در جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان

-    تنظیم سیاستها و اجرای برنامه های موثر به منظور حداکثر سازی بهره وری منابع انسانی در جهت ارتقاء عملکرد سازمان

-    انجام مطالعه و بررسی های لازم به منظور اصلاح نظام پرداخت فعلی و همچنین تعیین ارزش نسبی خدمات تخصصی در گروههای مختلف شغلی و حرفه ای با هدف طراحی نظام عادلانه پرداخت مبتنی بر عملکرد با نگاه به وضعیت شرکتها و موسسات رقیب در محیط بین الملل

-    ارتقاء، بهبود ودر صورت لزوم ایجاد زیرساختها، نظامها،فرآیندها و روشهای آموزش و بهسازی دانش، مهارت و نگرش نیروی انسانی در راستای تحقق  اهداف فردی و سازمانی و تسهیل در پاسخگویی اجتماعی

-    طراحی، تکمیل، نوسازی و استقرار نظامهای بررسی عملکرد فردی و سازمانی در راستای ارتقای بهره وری منابع انسانی وتحقق اهداف سازمانی ، بازگشت سرمایه و تضمین وتامین رضایت ذینفعان

-    بررسی وانجام مطالعات دوره ای به منظور شناسایی ذینفعان کلیدی و تشخیص شبکه روابط و میزان تاثیر آنها بر حوزه منابع انسانی

-    نوسازی و بهسازی ساختار و معماری سازمانی و متناسب سازی آن با شرایط و اقتضائات در حال تغییر صنعت برای رقابت در محیط منقطه ای و بین المللی

-    تلاش برای بهبود رفاه، رشد و حفظ و نگهداری منابع انسانی متعهد به اهداف کلیدی سازمان

-    توسعه  و ترویج فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در صنعت پتروشیمی

مجموعه اقدامات فوق صورت خواهد پذیرفت تا صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران همواره دسترسی لازم به تعداد کا فی نیروی انسانی در گروهها و تخصصهای مختلف ، با مهارت ودانش مناسب، در مکان و زمان مناسب ، با تعمهد ، شایستگی و انگیزش کافی، با هزینه و بهره وری قابل قبول به منظور انجام کار درست و تحقق اهداف صنعت داشته باشد.

 

بررسي طرحها،‌روشها و هماهنگي مقررات اداري

ماموریت:

اين اداره همواره در جهت بهینه سازی مقررات و ارتقاء سیستم اطلاع رسانی و ارتباط موثر و جامع با مسئولین و کارکنان در زمینه های مقررات پرسنلی، مصوبات، دستورالعمل ها و روش های پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل معضلات نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شرکت های دولتی و خصوصی فعاليت مثمرثمري داشته است و همچنين با لحاظ نمودن سياستها وخط مشي هاي حوزه منابع انساني صنعت نفت و باتوجه به شرايط فعلي و آينده، مقتضيات عمليات و زمان و مكان، به طور مستمر با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني بر مبناي روش‌هاي علمي و مطالعاتي با توجه به سياست‌هاي بلند مدت شركت، ضرورت ها ونيازمندي هاي شركتهاي اصلي و تابعه، قوانين و مقررات موضوعه را پس از اخذ مجوز از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکتها اعلام می­نماید.

واحد بررسي و هماهنگي مقررات و روش‌ها موظف است با بهره‌گيري از مهارتهاي كارشناسان توانمند و باتجربه و دسترسي به علوم و فنون روز زمينه به روزرساني، هماهنگي و يكپارچه سازي مقررات اداري و استخدامي را در اجرا فراهم آورده و با برقراري ارتباط مستمر اركان اجرايي و كارشناسي در جريان توليد و استفاده از مقررات اداري و استخدامي، تفاسير و تعابير گوناگون را مرتفع وهماهنگ نمايد.

 

اهم وظايف:

1- سرپرستي و نظارت كلي بر اجراي صحيح مقررات پرسنلي و ايجاد هماهنگي در اين مورد بين ادارات شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه و وزارت نفت.

2- ابلاغ مقررات و قوانين به مديريتها و شركتهاي تابعه و پاسخگوئي در كليه موارد و رفع اشكال و ابهام از مفاد مقررات و تطبيق آنها با ضوابط اجرائي.

3- تهيه دفترچه و گزارشات سالانه مقررات، مصوبات و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت نفت.

4- اجراء، بروز رساني و تكميل سيستم مكانيزه مقررات و روشهاي اداري و وب سايت.

5- تهيه دستورالعمل هاي اداري و استخدامي و ارائه به هيئت مديره پتروشيمي و هماهنگي در اجراء در سطح مديريتها و شركتهاي تابعه.

6- نظارت بر تكميل و به روز نگهداشتن مجموعه مقررات پرسنلي و راهنمائي شركتهاي تابعه در اين رابطه و رفع مشكلات اطلاعاتي مقرراتي شركتها.

7- پاسخگوئي به نامه ها و سئوالات مقرراتي كه از طرف مديريتها و مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه مطرح ميگردد و تفسير و تشريح نكات مبهم.

8- تفسير مقررات در مواردي كه مسئولين شركت و شركتهاي تابعه از مقررات برداشتهاي مختلفي دارند.

9- شركت در جلسات وزارت نفت و شركتهاي اصلي جهت يكسان سازي و بررسي نقاط ضعف و قوت مقررات جاري.

10- سرپرستي و نظارت بر تطبيق نارسائي هاي اداري و استخدامي موجود با خط مشي ها و ارائه طريق جهت رفع آن.

 

بهره وري و هماهنگي تحول اداري

ماموريت:

هماهنگي و نظارت بر اجراي توسعه طرح جامع بهره وري صنعت نفت در راستاي نقشه راه بهره وري كشور، هماهنگي و نظام بر اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري مبتني بر سياست هاي كلي نظام اداري، مديريت و راهبري مجموعه فعاليت هاي نظام پيشنهادها، نظارت بر ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي و فرهنگ سازي و نظارت بر اجراي الزامات تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در شركت ملي صنايع پتروشيمي.

 

اهم وظايف:

1-       اقدامات مربوط به طرح جامع بهره­وری صنعت نفت از طرح­های راهبردی مصوب وزارت نفت با همکاری چهار شرکت اصلی در حال اجراء می­باشد. هم اکنون با توجه به تصویب نقشه راه بهره­وری کشور در هیئت محترم دولت و همسو با نقشه راه بهره­وری وزارت نفت که ابلاغ خواهد شد شکل جدی تر و اجرایی­تر به خود می­گیرد.

2-       پیگیری و زمینه­سازی برای اجرای مجموعه برنامه­های هشتگانه تحول اداری و اصلاح نظام اداری که خود محرکی برای پیشرفت و توسعه کشور و ابزاری مهم برای توسعه پایدار می­باشد به شرح ذیل:

  مهندسی نقش و ساختار دولت                            دولت الکترونیک و هوشمندسازی

  خدمات عمومی در فضای رقابتی                        مدیریت سرمایه انسانی

  فناوری های مدیریتی                                        فرهنگ سازمانی

  صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری                نظارت و ارزیابی

3-       مدیریت و راهبری مجموعه فعالیت­های نظام پیشنهادها که بعنوان یکی از ابزارهای مهم بهره­وری می­باشد در کلیه شرکت­های تابعه دولتی پتروشیمی صورت پذیرفته و شاهد فعالیت­های چشم­گیر و وسیع در این زمینه بوده­ایم و دستاورد آن نیز با صرفه اقتصادی بالا و کاهش هزینه­ها و کیفیت محصولات و خدمات و رضایتمندی کارکنان و ذینفعان بوده است. همچنین شروع مجدد فعالیت نظام پیشنهادها در ستاد شرکت از سال 1392 با دستور جناب آقای مهندس شعری مقدم از جمله این فعالیت­ها می­باشد.

4-       ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی کشور از بعد شاخص­های عمومی و اختصاصی براساس بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ارتباط با شرکت­های تولیدی و خدماتی پتروشیمی و انتخاب و معرفی شرکت­های برتر پتروشیمی به وزارت نفت جهت حضور در جشنواره شهید رجایی. شاخص های قابل بررسی به شرح ذیل می باشد:

برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری                         - برنامه فناوری های مدیریتی

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری                             - برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

5-       انجام اقدامات، تهیه و تدارک ساز و کارهای لازم مرتبط با تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و پرسنل شرکت اعم از فرهنگ­سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی و تهیه گزارشات مربوطه در راستای  آئین­نامه مربوطه وزارت نفت جهت اجرای بهتر طرح.

6-       همکاری در برگزاری 5 دوره تعالی سازمانی پتروشیمی از سال 1389 تاکنون با هدایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی که مقدمات برگزاری دوره ششم آن در دست اقدام می­باشد و اقداماتی از قبیل مشاوره جهت اخذ سیستم های مدیریت کیفیت و انواع ایزوها و ...

 

 

ايثارگران

ماموريت:

با آغاز جنگ تحمیلی و گسترده استکبار جهانی و صدام بعثی علیه جمهوری اسلامی ایران و قرار داشتن بخش عظیمی از منابع و تاسیسات نفتی در مناطق مرزی غرب و جنوب کشور و بویژه استان خوزستان و هدف قرار دادن این منابع اقتصادی توسط دشمن به منظور قطع در آمدهای نفتی و ایجاد تنگنا و فشار اقتصادی مضاعف بر ملت ایران موجب گردید تا کارکنان انقلابی و زحمتکش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه وزارت نفت از همان ابتدای جنگ وارد عرصه دفاع مقدس شده و شرکت پتروشیمی تعداد 77 شهید و تعداد کثیری مفقودالاثر، اسیر و جانباز تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی نمایند و با ادامه و استمرار جنگ تحمیلی در طول هشت سال دفاع مقدس تعداد ایثارگران افزایش یابد.

از سوی دیگر با حضور داوطلبانه جمعی از کارکنان در جبهه های نبرد حق علیه باطل در طول هشت سال جنگ نابرابر و همچنین سیاستهای جذب نیروی انسانی مورد نیاز از بین عزیزان جانباز، آزاده و رزمنده و خانواده های معظم شهدا در بخشهای مختلف، شرکت ملی صنایع پتروشیمی پذیرای تعداد زیادی از این عزیزان گردید که آمار موجود بیانگر این موضوع می باشد.

 

اهم وظايف:

1-       بر پایی جشن تجلیل از مقام شامخ جانبازان و آزادگان سر افراز در سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز ورود آزادگان. برگزاری مراسم ایام ا... دهه­مبارک فجر و تجلیل از خانواده­­های معظم شهدا و بزرگداشت روز زن و بزرگداشت روز مرد.

2-       برگزاری جشنواره ورزش جانبازان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در شش رشته ورزشی (تیراندازی، فوتسال، دارت، شنا، شطرنج، تنیس­روی­میز) جهت آمادگی برای شرکت در المپیاد ورزشی سراسری صنعت نفت.

3-       بازدید از خانواده­های معظم شهدا  به مناسبت هفته بسیج و دهه مبارک فجر و رسیدگی به مشکلات مطروحه ایشان.

4-       برگزاری چهار اردوی فرهنگی زیارتی و سیاحتی در 3 فصل بهار، تابستان و پاییز جهت خانواده­های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران.

5-       برپایی غرفه­ی یکهزار و چهل شهید صنعت نفت، در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی تهیه فیلم و مصاحبه از ایثارگران.

6-       پرداخت­ مساعدتهای ­­­مالی ­و­ حمایتی ­به ­ایثارگران­، ­پیگیری ­اجرای ­­مصوبه­های ­مربوط ­به­ خانواده­­های شهدا و ایثارگران.

7-       حضور فعال در کنگره گرامیداشت یادواره شهید تندگویان.

8-       استخدام فرزندان شهدا- جانبازان- حالت اشتغال- فوتی- بازنشستگان­ بر­اساس ­مصوبه ­1497.

9-        شرکت در جلسات کمیسیون ماده 16و بررسی شکایات و حمایت از شکایاتها ایثارگران در جهت رفع مشکل آنان و ارائه دفاعیه بمنظور حفظ حقوق شرکت حسب مورد.

10-   پرداخت ­کمک هزینه­ ازدواج و کمک ­هزینه تحصیلی­ ­به فرزندان کارکنان ­شهید­ و­ جانبازان ­حالت اشتغال.

11-   راه اندازی تلفن گویا جهت پاسخگویی24 ساعته به ایثارگران و ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی به خانواده معظم شهدا و جانبازان حالت اشتغال.

12-   شرکت در جلسات ستاد  حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.

13-   عضویت در ستاد ایثارگران صنعت نفت و حضور در جلسه ماهانه ستاد ایثارگران با حضور مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران و معاون محترم وزیر در توسعه سرمایه انسانی و مدیریت.

14-   انجام کلیه امور مربوط به ایثارگران و شهدا به صورت روزانه.

15-   رسیدگی ویژه به درمان جانبازان عزیز که مشکلات جسمی خاص دارند، صدور دفترچه درمانی به خانواده­ها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.

16-   اخذ و هماهنگی بلیط پرواز جهت خانواده­های ساکن ماهشهر و پرداخت 50% هزینه­های بلیط.

17-   تهیه و تحویل بن کالاهای غیر نقدی.

                                                       

معاونت برنامه ريزي و تجهيز منابع انساني

 

برنامه ريزي منابع انساني

ماموريت:

ايجاد نظام جامع برنامه ريزي و توسعه منابع انساني مبتني بر تجزيه و تحليل نيازهاي نيروي انساني،‌تناسب ويژگي هاي شغل و شاغل، برنامه ريزي جانشيني و مديريت عملكرد در جهت تحقق اهداف و ماموريت هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي

 

اهم وظايف:

1-       فراهم کردن زمینه مساعد در جهت شکوفائی و پرورش استعدادها بمنظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی، استفاده از استعدادها برای بقاء سرمایه فکری سازمان و بهره وری نیروی انسانی براساس اصول برنامه ریزی نیروی انسانی در سطح کلان و خرد در قالب طرحهای گروه بندی مشاغل، سیستم ارزیابی، مسیرهای شغلی کارکنان، برنامه ریزی جانشینی و مدیریت عملکرد .

2-       نظارت بر طراحی وتدوین برنامه های نیروی انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت در چارچوب راهبردها و خط مشی­های پرسنلی جهت سامان بخشیدن به وضعیت نیروی انسانی بعنوان مهمترین منبع استراتژیک شرکت از طریق تحلیل وضع موجود نیروی انسانی از نظر دانشها، مهارتها، استعدادها، توانائیها، انگیزشها، تعهدات سازمانی و رضایت شغلی در مقایسه با اهداف وانتظارات شرکت و شرایط مورد نیاز شغل وهدایت پروژه های تجزیه وتحلیل شغل بمنظور تعیین نیاز آموزشی مشاغل ، تدوین سیستم ارزیابی عملکرد وفراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای سایر اهداف پروژه از طریق مقایسه با خط مشی های پرسنلی و سیاستهای مدیریت و نظارت برحسن اجرای برنامه های فوق و نظارت و راهبری برنامه های پرورش مدیریت به کمک سیستم ارزیابی بمنظور کشف استعدادها در زمینه انتخاب، آموزش، گردش شغلی، انتصاب و نیز نظارت برمطالعات و بررسیهای تشخیص شایستگی های کارکنان و شناخت استعدادها از طریق تجزیه وتحلیل مندرجات فرمهای ارزیابی عملکرد و کانونهای ارزیابی جهت فراهم سازی زمینه های مناسب برای رشد وتعالی کارکنان.

                      

 

آموزش و تجهيز منابع انساني

ماموريت:

 

 

 

 

 

اهم وظايف:

برنامه­ريزي استراتژيك اداره كل آموزش و تجهيز منابع انساني و كوشش در جهت ارتقاء سطح علمي و مهارتهاي پرسنل متناسب با نيازمنديهاي صنعت پتروشيمي و مطالعه و بررسي برنامه هاي پنج ساله، ده ساله و بيست ساله صنايع پتروشيمي و تحولات آن از نظر كاربرد تكنولوژي جديد و اتوماسون و تاثيراتي كه در آموزش منابع انسان خواهد داشت و ارائه پيشنهادات لازم به مسئولين ذيربط بمنظور ملحوظ نمودن نتايج بررسيها در برنامه هايآتي و نيز تدوين ديدگاه،‌رسالت و ارزشهاي بنيادين آموزش شركت ملي صنايع پتروشيمي و برنامه ريزي استراتپيك براساس ديدگاه تدوين شده، ‌تجزيه و تحليل نقاظ ضعف و قوت درون سازماني و همچنين فرصتها و تهديدهاي برون سازماني و نظارت بر حسن اجراي آزمونها و مصاحبه هاي فني و استخدامي و بررسي و برآورد احتياجات آموزشي كارآموزان جديدالاستخدام و تعيين خط مشي هاي آموزشي و همچنين پيش بيني نيازمنديهاي آموزشي واحدهاي مختلف فني، عملياتي، اداري، مالي و بازرگاني و طرحهاي در دست اجراء از نظر تخصص و مهارت از طري مطالعه طرحها و برنامه هاي واحدهاي فوق الذكر.

 


 

تامين نيروي انساني

ماموريت:

جذب نيروي انساني مناسب براي سمت مناسب از طريق انتخاب نيروي اصلح و رعايت عدالت استخدامي و شناسائي نيروي انساني شايسته و باتجربه از منابع داخلي و خارجي (درون و برون سازماني) از طريق كاريابي و انتقال.

 

اهم وظايف:

واحد کاریابی و انتقالات

1 – کاریابی/ انتقال کارکنان واحدهای تابعه صنعت نفت

2 – بررسی نیازمندیهای نیروی انسانی و انعکاس آن به سایر واحدهای صنعت نفت 

3 – انتقال از واحدهای تابعه پتروشیمی به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بالعکس

4 – اخذ موافقتهای لازم از مراجع ذیصلاح بمنظور انتقال کارکنان حسب ضرورت

5 – بررسی و پاسخ به درخواستهای واصله از مراجع ذیصلاح در خصوص کاریابی / انتقال

واحد جذب و استخدام

1 – برگزاری آزمونهای استخدامی (در صورت نیاز)

2 – تغییر وضعیت استخدامی فرزندان شهید شاغل قراردادی مدت معین و مدت موقت به قانون نفت

3 – جذب افرادی که دو نفر بستگان درجه یک آنان به شهادت نائل آمده اند و جذب یکی از فرزندان کارکنان فوت شده ناشی از کار (دستورالعمل 101823)

4 – جذب یکی از فرزندان کارکنان (شهید ، جانباز 25% و بالاتر و آزاده شرکتی - مصوبه 1497)

5 – بکارگیری نیروهای امریه طرح نظام / نخبه وظیفه

6 – جذب بورسیه های صنعت نفت

7 – تجدید قراردادهای کارکنان قراردادی (مدت معین/ مدت موقت/ مشاوره ساعتی)

8 -  بررسی و کاریابی درخواستهای کار واصله از مراجع ذیصلاح و ارائه پاسخ لازم  

9 –  بررسی و پاسخ به شکوائیه های واصله از مراجع ذیصلاح

10 – اعاده بکار جانبازان (کمیسیون ماده 16)

11- انعقاد قرارداد موردی حسب مجوزهای صادره

12 – مکاتبات تعدیل مدرک تحصیلی با سه شرکت اصلی و انعکاس نتیجه به امور اداری 

13 – سایر مکاتبات متفرقه

 

پژوهش و توسعه منابع انساني

مأموريت­ها:

1-  طراحي الگوهاي مديريتي بومي براي شركت ملي صنايع پتروشيمي

2-  انجام پژوهش­هاي كاربردي براي شناسايي حل مسائل و مشكلات كاركنان

3-  توسعه و انسجام بخشي به پژوهش­هاي منابع انساني

4-  پيش­بيني و آينده­نگري در حوزه منابع انساني و تغيير و تحول در آن

5-  ارايه اطلاعات و دانش تحليلي و كاربردي به مديريت جهت تسهيل در تصميم­گيري­هاي منابع انساني

6-  اجراي طرح­هاي پژوهشي به منظور اصلاح و بهبود فرايندها  

 

اهم وظايف:

1-   طراحي مدل­هاي بومي منابع انساني (مديريت عملكرد، جانشين­پروري، تعالي، مديريت دانش، سنجش اثربخشي و ...)

2-  افزايش اثربخشي پژوهش­هاي كاربردي

3-  تسهيل فرايند تصميم­گيري در حوزه منابع انساني

4-  ايجاد زيربنا و امكان آينده پژوهشی در حوزه منابع انسانی

5-  جلب مشاركت ساير واحدهاي مديريت اداري و آموزش در انجام پژوهش­ها

6-  شناسايي مسائل و مشكلات كاركنان وارايه راه حل براي آنها با مشارکت خود آنها

 

معاونت امور اداري و خدمات مديريت

امور اداري

امور كاركنان

ماموريت:

حیطه کاری امور اداری ،  منابع انسانی است که اساس هر سازمان و تشکیلات می باشد و امور کارکنان بر مبنای تعریف مدیریت منابع انسانی که همان استراتژیک در باب جذب و توسعه ، انگیزش و نگهداری نیروهاست گام برمی دارد و ما مکلف به ارائه خدمات هستیم زیرا امور اداری نقش پدر و مادر سازمان را ایفا می كند.

 

 اهم وظايف:

1 تعیین پایه شخصی و حقوق کارکنان و پرداخت اضافات عمومی ، شایستگی و ترفیعاتی آنان

2 اقدامات لازم درخصوص احتساب سوابق بازنشستگی و نقل و انتقال کسورات

3 بررسی­­وپرداخت وام­های مسکن، خودرو، پس­انداز و ودیعه امانی مسکن و همچنین شارژ نفت کارت کارکنان

4 پرداخت کلیه کمک هزینه ها و فوق العاده های متعلقه به کارکنان

5 اقدامات اداری مربوط به انتصاب و ترفیعات کارکنان

6 اقدامات اداری مربوط به به حضور و غیاب ، مرخصی ها و کسر ساعات کار جانبازان و شهدا

7 انجام کلیه اقدامات اداری مربوط به خاتمه خدمت اعم از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا و همچنین اعاده بکار کارکنان

8- صدور برگ­های اقدامات پرسنلی و احکام مرخصی، حقوق و مزایا و احکام هیات­های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

9 اخذ مجوزات و اقدامات اداری مربوط به ماموریت و کارکنان انتقالی

10 اخذ مجوزات لازم درخصوص ماموریت خارج از کشور و پرداخت و تسویه حساب ارزی مربوطه و همچنین محاسبه و  پرداخت مطالبات ماموریت­های داخل کشور کارکنان

11 اقدامات اداری مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، تعدیل مدرک، بررسی و تعیین سوابق در شورای مربوطه

12 جمع­­آوری و ارائه اطلاعات، آمار و شناسایی کارکنان و بایگانی مدارک در پرونده های پرسنلی، حقوق و دستمزد و  برنامه ریزی  و همچنین اسکن آنها

13 صدور گواهی­های اشتغال بکار و خاتمه خدمت و معرفی نامه جهت باشگاهها ، صدور کارت شناسایی و  اخذ چک کارمندی

14 بررسی و تائید و یا عدم تائید کلیه اعلامیه­های مربوط به حقوق و مزایا، مستمری، ماموریت و سایر هزینه­های  پرسنلی

                             

روابط كار و مددكاري اجتماعي

ماموريت:

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هرکشور است. بسیاری از جوامع باوجود برخورداری از منابع سرشار، بدلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب را نداشته و برخی جوامع به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب گام های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را برای رسیدن به رفاه و آسایش طی کرده اند. از همین رو پس از انقلاب صنعتی مدیران سازمان ها و کارخانه ها در برنامه ریزی های بلند خود شاخص های ارتقاء کمیت و کیفیت تولیدات را بر توجه خاص به نیروی انسانی و سطح رضایت کارکنان معطوف داشته اند.

 

روابط کار

ماموريت:

روابط کار بعنوان بازوی مدیریت و پل ارتباطی بین کارکنان و مدیران رسالت اصلی خود را در حفظ و صیانت از نیروی انسانی و بهداشت روانی کارکنان دانسته و با تنظیم روابط کارکنان و مدیریت از بدو استخدام تا بازنشستگی، تمامی اقداماتی را که در قلمرو بحث مدیریت منابع انسانی حائز اهمیت است با هدف استیفاء حقوق کارکنان و کارفرما بعهده دارد.

 

اهم وظايف:

1-    استماع و بررسی مشکلات فردی، شغلی، سازمانی و فراسازمانی کارکنان در جهت حفظ امنیت روانی و اجتماعی و ارائه مشاوره ها و راهنمایی های لازم و اعلام نتیجه به مبادی ذیربط.

2-    رسیدگی به شکایات و گله مندی ها ی مردمی و کارکنان صنعت پتروشیمی واصله از مراجع ذیصلاح کشوری اعم از دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی وزارت نفت، سازمان ها و ارگان های نظارتی و بازرسی و اعلام نتیجه به آنها.

3-    رسیدگی و بررسی حوادث کارکنان صنعت پتروشیمی اعم از حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار، چگونگی و علل وقوع حوادث، اخذ نظر از شورای عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و پرداخت غرامت به مصدومین و بازماندگان افراد متوفی طبق مقررات صندوق تأمین آتیه کارکنان.

4-    بررسی شکایات ذینفعان واصله از هیأت های رسیدگی به حل اختلاف و تجدیدنظر اداره کار و تأمین اجتماعی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 16 جانبازان، مراجع قضایی و تنظیم لوایح و گزارشات لازم و شرکت در جلسات مراجع فوق.

5-    بررسی آسیب های اجتماعی، سیاستگزاری، پیشگیری و اقدامات تأمینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی (CSR)با هماهنگی سایر شرکت های اصلی در سطح صنعت نفت.

6-    انجام کلیه امور محوله، مأموریت ها، مکاتبات با واحدهای داخلی و شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بمنظور حل و فصل امور مربوط به ذینفعان.

 

مددکاری اجتماعی

ماموريت:

زندگی گسترده اجتماعی، شهرنشینی و توسعه شهرها، مهاجرت و افزایش جمعیت، روابط و  پیچیدگی­های ارتباطات انسانی و رشد تکنولوژی و دگرگونی های صنعتی در جهان امروز در بروز انواع مشکلات، اختلالات فردی، حوادث و بیماری ها و آسیب های اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از همین رو نیاز افراد به حمایت و استقرار بهزیستی اجتماعی مبتنی بر دانش اجتماعی، سازمان های بزرگ را برآن داشته تا این امر خطیر را به مددکاری اجتماعی بسپارند.

مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت های خاص می باشد که هدف از آن کمک به افراد، خانواده و گروه ها است تا بتوانند با کاهش و رفع اضطراب ها و ناملایمات، رفاه، امنیت روانی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی خود را بدست آورند.

 

اهم وظايف:      

1-    تهیه گزارشات ویژه مددکاری در زمینه انواع مشکلات کارکنان بمنظور انعکاس و تصمیم گیری به معاون محترم وزیر و هیأت مدیره محترم اعم از بیماری های صعب العلاج، کفالت والدین، اناث سرپرست خانوار، انتقال و کاریابی کارکنان، بازنشستگی پیش از موعد، بدهی های مالی کارکنان، خانواده کارکنان متوفی، مشکلات خاص معلولین و ...

2-       معرفی کارکنان به مراکز خدمات مشاوره بمنظور مشاوره خانوادگی، تحصیلی، پزشکی و ...

3-    وصول بودجه وام اضطراری از صندوق­های بازنشستگی صنعت نفت، تسهیم بودجه و ابلاغ به مدیریت­ها و پرداخت به کارکنان واجد شرایط.

4-       پرداخت کمک هزینه تحصیلی و هدیه ازدواج به فرزندان شهدا و جانبازان از کارافتاده و حالت اشتغال.

5-       رسیدگی به مشکلات و اجابت درخواست جانبازان حالت اشتغال و خانواده محترم شهدا.

6-       بررسی و پرداخت مساعدت های بلاعوض ناشی از حوادث غیرمترقبه، بیماری ها، بلایای طبیعی و ارتقاء سطح معیشتی کارکنان.

7-       پرداخت هدیه ازدواج، وام مدیریتی، کمک هزینه پیوند کلیه به کارکنان طبق مصوبات و مقررات.

8-       انجام مصاحبه های حرفه ای مددکاری و ارائه راه کارهای مناسب بمنظور رفع مشکلات و توانمندسازی مددجویان.

9-       تهیه مقالات روانشناسی و علوم اجتماعی جهت مطالعه عموم کارکنان و درج در وب سایت روابط کار و مددکاری اجتماعی.

 

خدمات درماني

ماموريت:

نیروی کارسالم پیش نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است و بزرگترین سرمایه سازمانها، شرکتها و کارخانه های تولیدی محسوب میگردد. درهمین راستا امورخدمات درمانی درمسیر تحقق اهداف عالیه شرکت رسالت خود را بر حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی و روانی کارمندان و خانواده بلافصل و افراد تحت تکفل آنان بنا نموده و درایفای وظایف سازمانی خود افزایش بهره وری مستمر را بعنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه کارخود قرارداده است .

 

اهم وظايف:

1-       رسیدگی به اسناد هزینه های درمانی کارکنان و خانواده ایشان و انجام اقدامات مربوط به دریافت هزینه های درمانی ازطریق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و بیمه درمان تکمیلی

2-       ارائه تسهیلات درمانی به کارکنان و خانواده ایشان شامل( صدور و تمدید دفترچه های درمانی صنعت نفت و بیمه تکمیلی و نیز هماهنگی های مربوط به تعیین وقت کلینیکهای تخصصی بیمارستان نفت و...)

3-       بررسی مسائل و مشکلات درمانی کارکنان دفتر مرکزی و مناطق عملیاتی و پیگیری درجهت رفع آنها از طریق تعامل با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

4-       هماهنگی درجهت انجام معاینات ویژه مدیران و معاینات ادواری کارکنان

5-       کنترل روزانه فهرست بیماران بستری شده دربیمارستان نفت و پیگیری وضعیت درمانی همکاران بستری شده دربیمارستان

6-       انجام مکاتبات مربوطه با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و مراجع ذیربط آن سازمان ازجمله شورای هزینه ها، کمیسیون پزشکی و ...

7-       برنامه ریزی و هماهنگی درخصوص حضور تیم سیار سازمان انتقال خون و انجام عملیات اهدای خون در ایام دهه فجر

8-       ارائه مشاوره به همکاران محترم درمورد مسائل و مشکلات درمانی و راهنمایی درجهت تسهیل اموردرمانی ایشان

9-       آمادگی جهت حضور و همراهی در صورت بروز حوادث و سوانح احتمالی بمنظور انجام هماهنگی های لازم

10-   برگزاری سمینارهای آشنایی با انواع بیماریها

11-   اطلاع رسانی از طریق سیستم برید درمورد مسائل آشنایی با انواع بیماریها و راههای پیشگیری

 

خدمات اداري و اجتماعي

ماموريت:

 

 

ایجاد محیطی آرام ،ایمن ومناسب برای نیروی انسانی سازمان که اصلی ترین سرمایه ودارایی هر سازمان وموسسه ای به شمارمی رود مهمترین ماموریت اداره کل خدمات اداری واجتماعی محسوب می شود . این اداره کل با انجام اموری همچون خدمات ترابری به کارکنان جهت انجام ماموریت های اداری ،تامین وتوزیع لوازم مورد نیاز سازمان ،برگزاری وپذیرایی همایشها ومراسم ها ،انجام امورمربوط به تنظیفات وآبدارخانه ها و نامه رسانی ساختمان ازجمله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط واطمینان از حفظ منافع شرکت ونظارت برعملکرد صحیح آنها، انجام امور تاسیسات ونگهداشت ساختمانهای شرکت،تهیه وتوزیع ناهارهمکاران ومیهمانان سازمان، فراهم کردن تسهیلات وامکانات رفاهی لازم برای ارتقاءروحیه خدمت وتعلق سازمانی همکاران از طریق اجرای برنامه های رفاهی،اجتماعی و.... به کارکنان کمک می کند تا بتوانند ماموریت های محوله را به نحوءاحسن انجام داده که درهمین راستا بارهادرطول روز مورد ارزیابی از سوی همکاران ومسولین قرار می گیرد ازهمین رو تلاش می کند تا با بهبود مستمر عملکرد، سازمان را در نیل به اهداف عالیه یاری رساند.

اهم وظايف:    

1-       استمرار بهینه سازی و صرفه جوئی در مصرف حامل های انرژی ، آب و برق و گاز .

2-       نگهداشت ساختمان های شرکت .

3-       نظارت بر واحدهای ایمنی ، تاسیسات ، چاپخانه ، تلفن خانه  ،مرکز تلفن ، سالن جلسات 

4-       تعویض چراغ های ساختمان با لامپ های فوق کم مصرف LED .

5-       شستشوی نمای ساختمان .

6-       سم پاشی ساختمان .

7-       واگذاری اموال مازاد و از رده خارج موجود در ساختمان های شیخ بهائی و هفت تیر .

8-       خرید و توزیع ملزومات اداری و روزنامه به صورت روزانه .

9-       نصب اتیکت اموال بر اجناس و ثبت در دفتر مربوطه .

10-   نظارت بر فعالیت واحد آبدارخانه و نظافت ساختمان .

11-   آماده سازی سالن جلسات و پذیرائی از مدعوین

12-   تنظیم قرارداد اجاره بهاء واحدهای در اختیار شرکت های متقاضی.

13-   خرید و تحویل لوازم التحریر فرزندان کارمندان د رمقاطع مختلف تحصیلی

14-   ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان .

15-   اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص  برنامه های گردشگری وزارت نفت .

16-   نظارت بر انتخاب فروشنده غذا از نظر کیفیت و بهداشت .

17-   تهیه لوازم مورد نیاز آشپزخانه

18-   سرویس دهی ( درون و برون شهری )  به کارکنان جهت انجام کارهای اداری.

19-   ساماندهی پارکینگ و افزایش 20% ظرفیت آن

20-   تهیه آرم های طرح ترافیک جهت رانندگان و مدیران و معاونین و روسای کل .

21-   خریدهای جاری اداره مرکزی و امور سیستم ها

22-   اقدام جهت برگزاری تاسیسات و ایمنی ، اپراتوری و منشی گری ، تکنسین و تلفن ، نقلیه ، امورخدماتی .

23-   ویرایش و به روز رسانی سیستم مکانیزه پیمانکاران .

24-   برگزاری جلسات کمیته سیاستگذاری منازل شرکت .

25-   برگزاری جلسات کارگروه تلفن همراه .

 

تشريفات

ماموريت:

ارائه خدمات به موقع و مناسب در خصوص امور كنسولي (اخذ رواديد،‌اسكان،‌اقامت،‌ پروانه كار،‌بليط و ...) مربوط به اشتغال كاركنان خارجي و امور تشريفاتي در جهت ارتقاء اهداف سازمان.    

 

اهم وظايف:

الف-اداره مجوز ها

انجام امور کنسولی واخذ ویزای تجاری جهت ورود میهمانان خارجی، ارائه خدمات به شرکت ها وکارشناسان خارجی شامل اخذ چارت سازمانی جهت فعالیت پرسنل خارجی، روادید باحق کار،
اخذ ویا تمدید پروانه کار، اخذ ویاتمدیدپروانه اقامت و انجام امور مالیاتی کارکنان خارجی

ب-اداره مسافرت و تشریفات

تامین کلیه امور مرتبط با سفر جهت ماموریت داخلی وخارجی مدیران وپرسنل شرکت، ارائه خدمات پشتیبانی فرودگاه تا فرودگاه به میهمانان و بازدید کنندگان خارجی شامل (استقبال وبدرقه فرودگاهی، اسکان، مدیریت سفر وبازدید از مجتمع های پتروشیمی)، خرید هدایای صنایع دستی، برگزاری ضیافت، برنامه ریزی ومدیریت سفر مقام عالی شرکت ومدیران جهت بازدید از مجتمع های پتروشیمی، همکاری در برگزاری وانجام امور تشریفات (جلسات سمینارها، همایش هاو نمایشگاه ها)، همکاری در برگزاری مراسم آغاز عملیات اجرایی و یا افتتاح رسمی طرحهای پتروشیمی، برگزاری تورهای یکروزه ودوروزه ایرانگردی.

 

ورزش و تربيت بدني

ماموريت:

در راستای ماموریت های جدید سازمان ضمن نظارت بر فعالیت های ورزش همگانی کلیه شرکت های واگذار شده و برنامه ریزی در جهت حضور کارکنان و خانواده محترم ایشان در المپیادهای ورزشی مصوب با تقبل کلیه هزینه های مربوطه توسط شرکت های خصوصی اقدام نموده است.

 

اهم وظايف:

1-       تهیه ، تدوین واجرای تقویم ورزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1394 و ابلاغ آن به شرکت های تابعه

2-       برگزاری و نظارت بر المپیادهای (دختران 18 سال و کمتر،پسران 25 سال وکمتر ، پیشکسوتان و بانوان 26 سال وبیشتر صنایع پتروشیمی و وزارتی و جشنواره جانبازان)،

3-       تشکیل کارگروه های تخصصی سند راهبردی ورزش جهت بررسی و تدوین ماده های محول شده از سوی نفت به پتروشیمی)

4-       اجاره اماکن ورزشی غیر شرکتی و شرکتی جهت حضور ورزشکاران تیم های رشته های مختلف بمنظور شادابی نشاط و سلامتی ایشان

5-       تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی این امور برای سال 1395